Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, "Д. Яков"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, "Одри"
Скачать 336.29 Kb.
НазваниеЛитература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, "Д. Яков"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, "Одри"
страница1/3
Дата публикации16.03.2013
Размер336.29 Kb.
ТипЛитература
vbibl.ru > Право > Литература
  1   2   3
ПРАВНА ЛОГИКА

доц. д-р В. Бузов
ИЗПИТ:

04.04.09 и 25.04.09 – 11:00 ч.

поправка 04.07.09 – 11:00 ч.
Изпита е писмен, да наблегнем на въпроси 1, 2, 6, 7, 11, 12


ВЪПРОСНИК

по правна логика за студента по право
I. Проблемът за същността на правото

 1. Философия на правото и правна логика

 2. Дискусията между правния позитивизъм и теориите за естественото право

 3. Правният реализъм: американски правен реализъм, социологическа
  юриспруденция, психологическа школа

 4. Херменевтичната философия на правото

 1. Диалогични (дискурсивни) концепции за правото

ІІ. Правото като онтологически сложно явление

 1. Нормативното битие на правото

 2. Правото като социален факт

 3. Психическото битие на правото

 4. Правото като ценност

Ш. Юридическите разсъждения - логически анализ

 1. Логиката като наука за законите на истинността и правната логика

 2. Доказателство и опровержение в правото. Дискусията в съда

 3. Юридическата аргументация

 4. Правните норми и нормативните системи в логически аспект

 5. Правните дефиниции

 6. Юридическите решения

^ IV. Познанието на правото и правното познание

 1. Факт и хипотеза в съдебното изследване

 2. Вероятност и достоверност на съдебните решения

 3. Истина и справедливост в правото

 4. Тълкуване в правото — логическа същност и правила

 5. Методологични проблеми на правните науки


ЛИТЕРАТУРА

 1. БУЗОВ, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, "Д. Яков";

 2. БУЗОВ, В., 2006, Светьт на нормите, "Одри";

 3. БУЗОВ, В., 2007, Бележки по философия и логика на правото, Учебно пособие за
  студенти по право, философия, социални и политически науки"Одри";


 4. БУЗОВ, В., 2006, Логика на решенията или как да бъдем ефективни при вземането на
  решения, УИ "Св. св. Кирил и Методий";

 5. БУЗОВ, В., 2006, В защита на модела на нормите - В; Велчев, Б. (съст.), Истина и
  справедливост в наказателния процес, УИ "Св. Климент Охридски", с.74-85;

 6. БУЗОВ,В-, 2003, За същността на нормите и нормативния дискурс - В: Сб.
  "Философия и етика", Библиотека "Диоген", съст. Л. Андреев, УИ "Св.св. Кирил и
  Методий", с. 151-170;

 7. БУЗОВ, В., 2001, Съвременната полска философия на правото - В: Юридически свят N
  1, Sibi, с.64-75;

 8. 8) БУЗОВ, В.(1999), Нормативното битие на правото в логически аспект - В: Правна
  мисъл №2, БАН, с. 61-70;

9) СТОЯНОВ, Ж., 1993, Философия на правото;

 1. ЙОТОВ, Ст., 1995, Въведение във философията на правото, С;

 2. ^ BOUZOV, V., www.ceu.hu/crc/syllabi/alumni/philosophv/bouzov.html

Забележка: Изпитът е писмен - предлагат се по два въпроса от всяка от четирите части като всеки избира да пише по две от тях в рамките на 60 минути.

ЛЕКЦИИ
І. Проблемът за същността на правото.
^ 1. ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО И ПРАВНА ЛОГИКА
Предмет на философията на правото и на правната логика.

Правната логика е част от тематиката на философията на правото. Философията на правото, според Венелин Ганев, изучава мястото на правото в цялостното битие, т.е. що е право и неговото значение за човека, истината, доброто и справедливостта. Джон Остин (19 в.) различава аналитична и нормативна юриспруденция. Аналитичната осъществява логически анализ на основните понятия в правото, а нормативната юриспруденция представлява рационална критика и юридическата практика, която бива морална, икономическа, психологическа, като особен интерес пада върху структурата на тези процедури.

Хюго (1798 г.) – в неговия учебник по естествено право

Хегел (1821 г.) – издава основи на философията на правото.

Трябва да се отчете, че най-голяма заслуга за утвърждаване на философията на правото имат представителите на правния позитивизъм, като основно място заема Хърбърт Харт (1961 г., 1969 г.) – неговите книги поражда много дискусии. След книгата на Харт философията на правото става академична дисциплина в повечето департаменти.

Области на философията на правото. Пластовете, в рамките на които се изследва правото:

1) І пласт – езиков – правото като съвкупност от твърдения, правото се разглежда като система от норми, то е сложно явление, което има различни типове битие. С философското понятие битие означаваме единството на явленията, в рамките на тяхната обща същност. Правото на езиково равнище се разкрива като една система от норми, т.е. нормативно битие на правото.

2) ІІ пласт – социален пласт – правото като социален факт, социално битие на правото, като регулатор на обществени отношения;

3) ІІІ пласт – психологически – психично битие, свързано с нормите на съзнанието, правомерното поведение.

4) ІV пласт – аксиологически – правото като ценност, или ценностно битие на правото.

5) някои автори смятат, че има и V пласт – вещно битие на правото – материален пласт на изследване на правото, доколкото книгите също принадлежат към правото. Това е абстрактен философски проблем.

Основните дялове на философията на правото:

1. Проблема за същността на правото, които са проблем на онтология на правото – изследване на битието на правото и на типовете битие.

2. Следваща област е изследване на правното познание – епистемология – изучава правното познание, което осъществяват правораздавателните органи, заедно с това познанието за самото право като правно явление и самите правни институти.

3. Проблемите свързани с доброто, морала се изучават в областта на етиката.

В рамките на социалната философия – още началото на 20 в. се създава международна асоциация по философия на правото и социална философи, тя провежда всяка година световни конгреси, има българска секция.

Правната логика се занимава със структурата на юридическите задължения и в рамките на нейната задача е анализ и критика на юридически разсъждения, от гледна точка на тяхната обоснованост, аргументираност, анализ на структурата на нормативните системи. Най-общо тези задачи се свеждат до разкриване същността на юридическото мислени, като една от формите на практическото.

Защо логиката се отнася към философските дисциплини - разглежда и решава всички проблеми, относно мислене и реалност, мислене и битие. Тя изучава юридическото мислене, като една от формите на практическото, неговата структура и обусловеност.

^ 2. ДИСКУСИЯ МЕЖДУ ПРАВНИЯ ПОЗИТИВИЗЪМ И ТЕОРИИТЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНОТО ПРАВО.
Правен позитивизъм.

Сред представителите на правния позитивизъм можем да посочим Джон Остин (1790 – 1859), Хърбърт Харт, Ханс Келзен (последовател на кантовата философия). Изявява се една теза – отхвърля се всякаква зависимост между право и морал, правото регулира дължимото поведение, а морала – съществуващото.

Правото се разглежда като система от норми, установени със закони, в този смисъл то е позитивно, или писано право. Правото се отличава с неговото нормативно битие. Единствен източник на правото са правните текстове, зад които стои авторитета на държавните институции. Що се отнася до нормите – това са правила, които предписват решаването на юридически казуси, като основаната задача на юриста е тълкуването на текстове и прилагането на норми за решаването на казуси. Правните позитивисти смятат, че юридическите разсъждения се подчиняват на строга логика, дедуктивна логика и подлежат на изследване с аналитични методи. За правните позитивисти съдебните решения са приложения на правила, приложения на норми, а истината е главната цел на съдебния процес. Тук може да се посочат различни вариации:

1) Първата теория е теорията на Остин – хуманна теория – независимо дали правните норми са изразени в императивна форма, правните норми са команди, заповеди. Командите предполагат означаване на желание и предполагат способност да се предизвика зло или вреда от този който е изказал командата при неизпълнение. Но възниква въпроса как да се различи правното задължения от други видове задължения, Остин намира едно решение – правото произлиза от суверена, този който управлява, той установява правото. Суверена – този, който има правото да управлява, Остин предлага следното решение – суверена може да бъде определен само емпирично, мнозинството има навика да се подчинява на определен общ началник и той не се подчинява на никой, който да е над него. Суверена се определя чисто емпирично.

2) Хърбърт Харт – обръща внимание на две черти на правните норми: приемственост на авторитета, който създъвъ правото (това е последователност от различни законодатели); трайност на законите (законите остават и след изчезване на техния конкретен създател). Според Харт правото е система от правила, които биват първични и вторични. Първичните правила уреждат отношенията в рамките на социалната група, в рамките на предправния свят. Те са насочени към всички индивиди в социалната група и им казва как да действат при определени обстоятелства. Тези правила служат като стандарти за критика и за оправдаване на санкциите. Но Харт посочва, че само малка общност, свързана от родство, близост, общо чувство и вяра, базирана в стабилна среда може да живее успешно под режима на първичните правила. Вторичните правила превръщат правото в система, специфицират начина, по който първичните правила се въвеждат и променят. Те биват: правила за разпознаване (за идентифициране на действащите в обществото правни норми), правила за промяна (установяват нормативните авторитети), правила за отсъждане (за вземане на решения, които служат за решаване на противоречия между първичните правила).

3) Ханс Кензел – дуализъм на битие, на съществуващо и дължимо. Правото се разглежда като система от норми и нормите съществуват само в система. Заслуга на Кензел е развитието на понятието правна система. Той разглежда различните видове правни системи (статични, динамични, смесени). Той се интересува какво дава стабилност на правната система. Той говори за една обща основна норма, условия за задължаващата сила на цялата система.
^ Теории за естественото право.

Основната теза на тези теории е зависимостта на правото от морала. Едно правило не може да се счита за част от правото, ако противоречи на морала.

Има някои части на правото, чиято зависимост зависи от морални стандарти. Моралния ред се разглежда като част от природния, в този смисъл, се предполага, че природата фиксира цели за човешките същества, които са заложени в естествения ред на нещата, предполага се, че са фиксирани определени цели за човешките същества. Те разглеждат всичко през призмата на телеологизъм. Дългът е действия в съответствие с целите. Естественото право произтича от човешката същност, от същността на човешките същества, това се изразява и в дискусията за правата на човека. Правата се разглеждат като естествени, една система за социална принуда е право, ако е в съответствие с тази същност и с целите.

Теориите за естественото право си почиват на доста трудни доказуеми философски абстракции. Това, за което те най-често са обвинявани е за т.нар. натуралистическа грешка. Натуралистическата грешка се дължи на извеждане на теория от това което е дължимо за това което е. Натуралистическата грешка е този извод.

Теоретиците на естественото право смятат, че правото не може да се прилага автоматично за решаване на трудните казуси, няма теория за решаването на трудните казуси.

^ Класически теории за естественото право.

Св. Тома различава 4 вида право: 1) вечно право; 2) естествено право – ръководи поведението на човешките същества; 3) човешко право – създадено от човека, което не винаги съвпада с горните, то е валидно само ако е в съгласие с естественото право; 4) божествено право – кореспондира с вечното право. Св. Тома смята, че правото е порядък на разума за общо добро, постановено от някой който има грижа за обществото.

^ Съвременна концепция за естественото право (Роналд Дуоркин). Той отправя тежка критика срещу модела на правилата на Харт, правния позитивизъм няма добра теория за решаване на трудните казуси, налага се при тяхното решаване да се прилагат правила, които имат и морално значение. Стандартите с морална природа се разделят на 2 вида: принципи и политики (политически стратегии). Принципите са изисквания, които произтичат от разбирания за морални ценности и справедливост, те описват права (пример – никой не може да спечели от своето злодеяние). Политическите стратегии разкриват определени социални цели за подобряване на съществуващото състояние на нещата (изискванията за ограничаване достъпа на децата до наркотици). И двата типа стандарти ги нарича принципи или основания. Принципите се различават от правните норми, те не предписват конкретно поведение и не влекат точно определени правни последици, могат да бъдат изпълнени в различна степен. При конфликти между норми – или едната важи или другата, при принципите – един може да важи наред с друг, няма йерархия, принципите са основания и то няма да престане да бъде такова. Съдиите са ограничени от принципите, приети в обществото на морално – принципна доктрина. Равнището на правото и морала не трябва да е на конкретно равнище, той говори за вътрешна моралност на правото, която е само на процедурно, формално равнище.

Тези дискусии развиват теорията на правото през целия 20-ти век.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" icon24 марта 2010
Король Шотландии Яков VI (James VI) стал королём Англии под именем Яков I после смерти королевы Елизаветы I

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" iconВопросы А. И. Мигунова к зачету или экзамену по курсу «Логика [Часть Формальная логика]»

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" iconАлександр Леонидович Никифоров : Логика Александр Леонидович Никифоров Логика Логика
Но что такое «разум»? Оказывается, до сих пор ответить на этот вопрос чрезвычайно трудно. Мы гораздо больше знаем о строении вещества,...

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" iconОтчет ОАО «ниитэхим»
Рф от 04 октября 1999 г. №1116, Распоряжения Мингосимущества от 11 ноября 1999 г. №1506-р, Приказа Росимущества от 26 июля 2005 года...

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" iconРекомендуемая литература
Андрусенко С. И. Организация фирменного обслуживания. – Киев: 13МН, 1999. – 216 с

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" iconПриказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения...
Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной...

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" icon«Понятие, суждение, умозаключение» Авторизованный реферат по курсу «Логика»
Как самостоятельная наука логика сложилась более двух тысяч лет назад, в 4 в до н э. Ее основателем является древнегреческий философ...

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" iconХроника попыток и озарений 1999 2001 2006
Потом – перестроечные ужасы. Снова стал пухнуть, сильно заболели ноги – началась подагра (мочекислый артрит голеностопных суставов)....

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" iconРазин С. Ю. Ментальность крестьянства как доминанта политической борьбы в 1905-1907 гг
«генеральной репетиции Октября» посвящена обширная литература, вопрос о роли крестьянской ментальности в событиях 1905-1907 гг изучен...

Литература бузов, В., 1999, Аспекта на правната логика, С, \"Д. Яков\"; бузов, В., 2006, Светьт на нормите, \"Одри\" iconПоль Сартр Что такое литература? Ихтик «Что такое литература? Слова»:...
Сам критик живет скверно, жена не воздает ему должного, сыновья неблагодарны, на исходе месяца сводить концы с концами трудно. Но...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница