Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година
Скачать 385.03 Kb.
НазваниеГодишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година
страница3/4
Дата публикации25.07.2013
Размер385.03 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Информатика > Документы
1   2   3   4

  • на учениците от ХІІ клас

  • на учениците от ХІ клас

15.09.2010 – 11.05.2011

01.07.2011 – 15.07.2011

Учителите, провеждащи ПП

Прилагане на усвоените знания в конкретни практически ситуации

14. Провеждане на учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели /”учене за да живеем в разбирателство с другите”/


Лекция с беседа на тема „Наркотиците и законът”, с ученици от Х-ти клас

08.11.2010

Р. Борисова

Учениците да се замислят дълбоко преди да посегнат към наркотиците, да не правят първата крачка, за да не съжаляват в последствие

Лекция с беседа на тема „Последици от извършване на престъпления при малолетни и непълнолетни” - с ученици от ІХ-ти клас

14.03.2011

Р. Борисова

Превантивна дейност за предотвратяване извършване на престъпни деяния

15. Провеждане на учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да се учим да бъдем”/


Тренинг: „Преодоляване на стреса”

до 30.06.2011

Р. Пенева

Намаляване на напрежението в ежедневната работа, повишаване на работоспособността

16..Оценяване на входното равнище.

Изготвяне на изпитни материали /тест, задачи, критерии/ за установяване на входно равнище на знанията и уменията на учениците по общообразователна и професионална подготовка

до 20.09.2010

предметни групи

изготвени изпитни материали

Анализ на резултатите и конкретизиране на дейности за отстраняване на пропуските от установеното входно равнище на знанията и уменията на учениците по учебни предмети от общообразователна и професионална подготовка

11.10.2010

Вътрешнометодически съвет

Диагностицирани на пропуски в знания и умения на учениците;

предложения за преодоляването им

17. Оценяване на текущи резултати.

Оценяване и диагностициране на текущите учебни резултати

ноември 2010 и март – април 2011 г

всеки учител

констатиране на затруднения в учебната дейност
Обсъждане на затрудненията в учебната дейност и решения за преодоляването им

15.11.2010

предметни групи

Предложения за преодоляване на затрудненията

18. Оценяване на срочни и годишни резултати – ДФ/СФ.

Работна среща за обобщаване, анализ на резултатите и конкретизиране на дейности за отстраняване на пропуските в знанията и уменията на учениците по общообразователна и професионална подготовка

02.02.2011 и 27.06.2011

главен учител, предметни групи

Анализ и мерки за преодоляване на трудностите при усвояване на учебното съдържание, споделяне на добри практики; вземане на решение за корекционни мерки

19. Оценяване изходно равнище.


Изготвяне на изпитни материали /тест, задачи, критерии/ за установяване на изходно равнище на знанията и уменията на учениците по общообразователна и професионална подготовка

за ХІІ клас – 11.04.2011

за VІІІ – ХІ клас – 06.06.2011

предметни групи

изготвени изпитни материали

Анализ на резултатите и конкретизиране на дейности за отстраняване на пропуските от установеното изходно равнище на знанията и уменията на учениците по общообразователна и професионална подготовка

за ХІІ клас – 09.05.2011

за VІІІ – ХІ клас – 27.06.2011

Вътрешнометодически съвет

Диагностицирани на пропуски в знания и умения на учениците;

предложения за преодоляването им

20. Външно оценяване.

Включване в годишните тематични разпределения на часове за представяне пред учениците на изискванията по външно оценяване по чужди езици

10.09.2010 г

учители по чуждоезиково обучение

Изпълнение на ДОИ за учебното съдържание

21. Оценяване за сертифициране –ДЗИ и ДИ за придобиване на ПК.


Дискусия на тема „Успехът на ДЗИ – предизвикателство за всички” с участие на ученици от ХІІ и ХІІІ клас

15.02.2011

М. Узунова

А. Милинова

Здр. Пенчева

Мотивиране на учениците за повишаване на резултатите от явяване на ДЗИ

22. Педагогически контрол чрез посещение в учебен час.

Изготвяне на план за контролна дейност

до 15.09.2010

Директор, ПДУД, ПДАСД
Приемане на план за контролна дейност на заседание на ПС

до 21.09.2010

Директор
23. Контрол чрез писмена проверка по време на учебен час.

Изготвяне и утвърждаване на график за контролни и класни работи

до 10.09.2010 – за І учебен срок и до 05.02.2011 – за втори учебен срок

учители, ПДУД

изготвени графици

24. Сравнение на постигнатите резултати с тези на конкурентни училища.

Работно съвещание на тема „Сравнителен анализ на резултатите от ДЗИ и външно оценяване по чужди езици на учениците от ДТГ и други училища от региона”

юни 2011 г

МО на учителите по общообразователна подготовка

Изводи и обобщения, свързани с подобряване на образователния и възпитателния ефект

25. Маркетингово проучване за установяване на количествените параметри на държавния прием в ДТГ.

Изготвяне на статистика относно броя на учениците от Община Свищов, завършващи VІІ клас и основно образование през 2011 г.

до 30.11.2010

Комисия по прием и реализация на ученици

Разработена стратегия за прием на ученици,

26. Маркетингово проучване за определяне на вида на професиите за държавен прием в ДТГ.

Изготвяне на писма и анкетни карти до работодатели с цел проучване потребността от кадри по икономически професии и специалностти

до 15.12.2010

Комисия по прием и реализация на ученици

Определяне на правилната посока при избор на професии и специалности, съобразно тенденциите в търсенето на кадри на пазара на труда

27. Обсъждане на държавния прием с работодателите и други социални партньори .

Провеждане на традиционна ноемврийска среща с работодателите на тема „Качество и конкурентноспособност” в ДТГ „Д.Хадживасилев”

02.11.2010 г

Комисия по прием и реализация на ученици

28. Решение за ДПП.

Обсъждане и гласуване на ПС на предложение на Комисията по прием и реализация на ученици за професии и специалности – прием 2011/2012 г

декември 2010/януари 2011 г

Председател на комисията, ГУ

Приемане на решение за ДПП за учебна 2011/2012 г

29. Реклама.

Създаване на рекламни материали за ДТГ „Д.Хадживасилев”

ноември – декември 2010

Комисия по прием и реализация на ученици

Т. Спасова

Г. Георгиев

рекламни материали, представящи организационната среда в ДТГ;

30. Анализ на вътрешната информационна система .

1.Определяне обектите на вътрешната информационна система

30.09.2010


А. Кушлов,

ПДАСД

Получаване на информация за състоянието, връзките и дейността на отделните звена от структурата на вътрешната информационна система

2.Изготвяне на доклади от съответните звена на вътрешната информационна система

30.11.2010


ПД; МО;ПГ; ПС, ПК, библиотекар


3. Провеждане на анкета с учителите

30.11.2010


А. Кушлов

Р. Пенева

Г. Георгиев

4. Обобщаване и анализ на събраната информация

28.02.2011


ПДАСД

А. Кушлов

Г. Георгиев

31. Анализ на външната информационна система.

1. Определяне на обектите на външната информационна система

30.09.2010


Г. Георгиев, ПДАСД


Получаване на информация за състоянието, връзките и дейността на отделните звена от структурата на външната информационна система

2. Изготвяне на доклади от съответните звена на външната информационна система

30.11.2010


ПД; ППКК; ЦКОП; ПК, класни ръководители


3. Обобщение и анализ на събраната информация

28.02.2011


ПДАСД,

А. Кушлов

Г. Георгиев

32. Формулиране на необходимите промени.

1. Провеждане на работни заседания за обсъждане на резултатите и формулиране на промени по ПГ, МО и ПК

30.03.2011


ПДАСД; ПГ, МО и ПК


Обсъждане и оформяне на предложения за промени в структурата, дейността и връзките, съставляващи вътрешната и външна информационна система

2. Изготвяне на предложение за промени във вътрешната и външната информационна система

30.04.2011

А. Кушлов, ПДАСД

Г. Георгиев

3. Гласуване на ПС на предложение за промени във вътрешната и външната информационна система.

май 2011

ПДАСД,

А. Кушлов

Г. Георгиев

гласувани предложени необходими промени

1   2   3   4

Похожие:

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconДокладна записка от 31. 03. 2009 година наказвам
На основание чл. 139, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за народната просвета, при спазване на изискванията на чл. 139,...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconО некоммерческих организациях
ФЗ, от 08. 05. 2010 n 83-фз, от 19. 05. 2010 n 88-фз, от 22. 07. 2010 n 164-фз, от 29. 12. 2010 n 437-фз, от 04. 06. 2011 n 124-фз,...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година icon«Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность в 2011 году. Подготовка...
Комментарии к изменениям 2010-2011. (Закон от 27. 07. 2010 №229-фз, Закон от 28. 12. 2010 №395-фз, Закон от 27. 11. 2010 №309-фз,...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconПубличный отчет моу основной общеобразовательной школы №12 за 2010-2011...
В 2010-2011 учебном году целью работы школы было создание условий для самореализации индивидуальных способностей и жизненного самоопределения...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година icon-
Божьему гневу за грехи человека. Посмотрите следующие места Писания, где встречаются разные названия для этого времени, то ли «великая...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconПубличный отчет о работе моу основной общеобразовательной школы №12...
В 2010-2011 учебном году целью работы школы было создание условий для самореализации индивидуальных способностей и жизненного самоопределения...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconПравила вступили в действие 01 января 2011 года Инкотермс 2010 (Incoterms 2010)
Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) – это международные правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconОтчет проверки фонда оплаты труда муз «Чердаклинская црб» муниципального...
Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2011 год, утвержденный решением Совета депутатов...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconПубличный доклад директора моу «средняя общеобразовательная школа...
На основании анализа работы школы за 2009-2010 учебный год коллектив школы выдвинул на 2010-2011 учебный год следующие образовательные...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconАнализ деятельности дошкольного образовательного учреждения За 2010-2011 учебный год
В 2010 – 2011 уч году педагогический коллектив поставил перед собой ряд задач, которые были успешно выполнены

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница