Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година
Скачать 385.03 Kb.
НазваниеГодишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година
страница1/4
Дата публикации25.07.2013
Размер385.03 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Информатика > Документы
  1   2   3   4
ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

ГР.СВИЩОВ

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА
Свищов, м. Септември 2010 година

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Годишният план се разработва въз основа на извършен анализ на средата на ДТГ (вътрешна и външна) в Стратегията за развитие на ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов за периода 2010 – 2015 година. Той гарантира изпълнението на оперативните стратегически цели, заложени в Стратегията.
В Стратегията за развитие на ДТГ „Димитър Хадживасилев” 2010 – 2015 година са определени:
Мисия на ДТГ „Димитър Хадживасилев”
- РАЗВИВА личностния потенциал на ученика;

- ОСИГУРЯВА качествена общообразователна и професионална подготовка, възпитание в предприемачество, готовност за самоусъвършенстване през целия живот и гражданско съзнание ;

- ГАРАНТИРА на възпитаниците си успешна социална адаптивност и висока конкурентоспособност на Европейския пазар на труда.

Визия на ДТГ "Димитър Хадживасилев"
Първото българско държавно средно икономическо училище с вековни образователни традиции и иновативен дух, с възпитаници – успешни личности, утвърждаващи прогресивното развитие на България.

Стратегическа цел

Конкурентно предимство основано на училищното съвършенство в полза на личността и обществото.


^ Оперативни цели

Дейности

Срок

Отговорно лице

Очакван резултат

1. Формиране на ключови компетенции чрез учебното съдържание

Изготвяне и утвърждаване на годишни тематични разпределения на учебния материал по всеки учебен предмет

10.09.2010

учители,

главни учители, ПДУД

Изпълнение на ДОИ за учебното съдържание

Включване в годишните тематични разпределения на часове за запознаване с изискванията /теми, показатели, критерии/ по ДЗИ

10.09.2010

учители по общообразователна подготовка

Изпълнение на ДОИ за учебното съдържание

Работна среща за обсъждане и анализ на предлаганите и одобрени със заповед на МОМН учебници и учебни помагала и изготвяне на проект на списък на учебници и учебни помагала за учебната 2011/2012 г, използвани в ДТГ

до 4.06.2011

главни учители,

МО

Изпълнение на ДОИ за учебното съдържание

Провеждане на ПС за съгласуване на списък с учебници и учебни помагала за учебна 2011/2012 г


до 30.06.2011

главни учители, ПДУД

Одобрени учебници за учебната 2011/2012 г

Публикуване в сайта на ДТГ на списък с учебници и учебни помагала за учебна 2011/2012 г


5.07.2011

ПДУД

Информираност на ученици и родители

Публикуване в сайта на ДТГ на актуални учебни планове и учебни програми за професия/специалност


15.07.2011

ПДУД

Информираност на учители, ученици и родители

Сформиране на групи чрез писмено заявление от учениците за избор на модул ФВС от VІІІ-а и ІХ- в клас

15.09.2010


Учители, преподаващи ФВС, класни ръководители

Сформирани групи, съобразно потребностите на учениците и възможностите на училището.

Сформиране на групи чрез писмено заявление от учениците за избор на модул ФВС VІІІ – ХІІ клас

04.06.2011

Учители, преподаващи ФВС, класни ръководители

Сформиране на групи чрез писмени заявления от учениците за избор на предмети по ЗИП и СИП

21.09.2010

Класни ръководители

Сформирани групи, съобразно потребностите на учениците и възможностите на училището

Работни съвещания по предметни групи свързани с актуалните нормативни документи, графици и съдържание на ДОИ, НИП, ДЗИ, ДИ за СПК

до 15.10.2010

ПДУД,

главни учители

Актуализирани знания по организацията и съдържанието на образователния процес

Работно съвещание за актуализиране на конспекти за изпити в СФО.

Определяне на правила за изготвяне на изпитни материали в СФО и в дневна форма.

до 20.10.2010

Предметни групи, главни учители

Изпълнение на ДОИ за учебното съдържание;

Утвърждаване преди първата редовна сесия на изпитни материали по учебни предмети и специалности – приложими за всички сесии на учебната 2010/2011 г

Работна среща за обсъждане и приемане на учебни предмети по ЗИП и СИП – прием 2011/2012 г

май 2011

Предметни групи, главни учители

Определени ЗИП и СИП съобразно възможностите на ДТГ и потребностите на учениците.

Изготвяне на учебни програми по ЗИП, СИП

30.05.2010

Предметни групи, учители, желаещи да преподават ЗИП, СИП

Изготвени учебни програми, съобразно ДОИ за учебното съдържание

Работна среща за обсъждане и изготвяне на предложения за ІІ чужд език

до 15.05.2011

Предметни групи по чуждоезиково обучение

Пълен обхват на капацитета на учителите по чуждоезиково обучение – според професионалната квалификация

Сформиране на групи чрез писмено заявление от учениците за избор на ІІ чужд език

04.06.2011

Учители, преподаващи чужди езици и класни ръководители

Сформирани групи по втори чужд език

2. Формиране на знания, умения и компетенции по изучаваната професия

Определяне /диференциране/ в годишните тематични разпределения на темите от НИП по професия

30.09.2010

учители по професионална подготовка

Ангажираност и отговорност на учителите по ПП при подготовка на ученици за явяване на ДИ за СПК – през целия курс на обучение;

Синхронизиране на определените теми с НИП

Работна среща на МО по ПП за определяне екипи от учители за подготовка на учениците за явяване на ДИ за придобиване степен на ПК по професии и специалности.


05.10.2010

главен учител по професионална подготовка

Ангажираност и отговорност на учителите по ПП при подготовка на ученици за явяване на ДИ за СПК– през целия курс на обучение; Оптимизиране на учебните резултати от ДИ за придобиване степен на ПК

Разработване на примерни приложни задачи и на индивидуални задания за държавен изпит по теория и по практика на професията

до 10.04.2011

екипи от учители за подготовка на учениците за явяване на ДИ за придобиване степен на ПК по професии и специалности.

Изпълнени ДОИ за учебното съдържание.

Оптимизиране на учебните резултати от ДИ за придобиване степен на ПК

Работно съвещание за съгласуване на изпитни материали за изпити по теория и практика на професията.

до15.04.2011

главен учител и предметни групи по професионална подготовка, ПДУД

Работна среща за определяне на дати за ДИ по практика на професията/специалността за придобиване степен на ПК

20.09.2010

главен учител и предметни групи по професионална подготовка

Изготвен проект на график за провеждане

на ДИ за придобиване на степен на ПК

3. Създаване на умения за самостоятелно учене в и извън класната стая.

Осъществяване на дистанционно консултиране на учениците по текущия учебен процес и подготовка за държавни изпити.

15.09.2010 – 30.06.2011

учители

Реализирана иновационна форма за консултиране.

Формиране на умения за самоконтрол, самоанализ и оценка

Създаден „информационен пакет”, подпомагащ обучението в СФО

Създаване на линк в сайта на ДТГ с информация за организацията на учебния процес на ученици в СФО – по специалности и класове

01.10.2010

Г. Георгиев

Т. Спасова,

ПДУД

4. Възпитание в дух на демократично гражданство, патриотизъм, здравословен начин на живот, опазване на околната среда и потребителска култура и предприемачество.

Обучение в ИД „Клуб млад еколог”

15.09.2010 – 30.06.2011

Л. Йорданова

непрекъснато екологично възпитание на учениците

Тържествено откриване на учебната година и церемония по посрещане на новоприетите ученици в ДТГ

15.09.2010

М. Узунова

възпитание в традициите на ДТГ


Радиопредаване, посветено на Деня на независимостта

22.09.2010

М. Узунова

развитие на патриотичното възпитание

Участие в общински спортни мероприятия:

  • крос „Свищовски лозници”;

  • крос „Ангели от лим”

септември 2010 г

април 2011 г

А. Петков

Д. Генчев

Поддържане на интерес към спортната дейност и желание за спортуване.

Участие в общоградско честване на Първи ноември – Деня на народните будители

01.11.2010

Л. Аврамова

развитие на патриотичното възпитание

Организация и провеждане на инициативата „Учител за един час” – ученици в ролята на учители по повод Международния ден на учителя

05.10.2010

Л. Йорданова и класни ръководители

формиране на мениджърско поведение в учебния процес

Участие в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Седмица на предприемачеството”

ноември 2010

Ц. Станева,

Ц. Кабакчиева

П. Куюмджиева

А. Милинова

формиране на предприемаческо поведение в учебния процес

Провеждане на вътрешно – училищни турнири в изпълнение на дейности по проект „Развитие на физическото възпитание и спорт” по ПМС № 129

до 31.12.2010

А. Петков

Д. Генчев

Поддържане на интерес към спортната дейност и желание за спортуване.

Коледно тържество

22.12.2010

Л. Аврамова и

М. Узунова

възпитание в традиции и съпричастност към училищната организационна среда

Патронен празник на училището – 126 години ДТГ

09.02.2011

Ц. Костова

М. Узунова

Л. Аврамова

Т. Антонова

възпитание в традиции и съпричастност към училищната организационна среда

Участие в ученически игри

по спортен календар за провеждане на ученически игри през учебна 2010/2011

А. Петков,

Д. Генчев

Поддържане на интерес към спортната дейност и желание за спортуване.

Честване на международния ден на франкофонията

20.03.2011 г

М. Станев

споделяне на ценностите на франкофонията
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconДокладна записка от 31. 03. 2009 година наказвам
На основание чл. 139, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за народната просвета, при спазване на изискванията на чл. 139,...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconО некоммерческих организациях
ФЗ, от 08. 05. 2010 n 83-фз, от 19. 05. 2010 n 88-фз, от 22. 07. 2010 n 164-фз, от 29. 12. 2010 n 437-фз, от 04. 06. 2011 n 124-фз,...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година icon«Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность в 2011 году. Подготовка...
Комментарии к изменениям 2010-2011. (Закон от 27. 07. 2010 №229-фз, Закон от 28. 12. 2010 №395-фз, Закон от 27. 11. 2010 №309-фз,...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconПубличный отчет моу основной общеобразовательной школы №12 за 2010-2011...
В 2010-2011 учебном году целью работы школы было создание условий для самореализации индивидуальных способностей и жизненного самоопределения...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година icon-
Божьему гневу за грехи человека. Посмотрите следующие места Писания, где встречаются разные названия для этого времени, то ли «великая...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconПубличный отчет о работе моу основной общеобразовательной школы №12...
В 2010-2011 учебном году целью работы школы было создание условий для самореализации индивидуальных способностей и жизненного самоопределения...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconПравила вступили в действие 01 января 2011 года Инкотермс 2010 (Incoterms 2010)
Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) – это международные правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconОтчет проверки фонда оплаты труда муз «Чердаклинская црб» муниципального...
Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2011 год, утвержденный решением Совета депутатов...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconПубличный доклад директора моу «средняя общеобразовательная школа...
На основании анализа работы школы за 2009-2010 учебный год коллектив школы выдвинул на 2010-2011 учебный год следующие образовательные...

Годишен план за учебната 2010/2011 година свищов, м. Септември 2010 година iconАнализ деятельности дошкольного образовательного учреждения За 2010-2011 учебный год
В 2010 – 2011 уч году педагогический коллектив поставил перед собой ряд задач, которые были успешно выполнены

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница