Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)
НазваниеАдміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)
страница1/75
Дата публикации15.03.2013
Размер9.63 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75
ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України
М. АЗАРОВ

“ ” 2010 р.
Податковий кодекс УкраїниРозділ І

Загальні положення

Розділ ІІ

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)

Розділ ІІІ

Податок на прибуток підприємств

Розділ ІV

Податок на доходи фізичних осіб

Розділ V

Податок на додану вартість

Розділ VI

Акцизний податок

^ Розділ VII

Податок на транспортні засоби

Розділ VIIІ

Екологічний податок

Розділ ІХ

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзит трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Розділ Х

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Розділ XI

Плата за користування надрами

^ Розділ XII

Місцеві податки і збори

Розділ XIІІ

Плата за землю

^ Розділ ХІV

Спеціальні податкові режими

Розділ XV

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

^ Розділ XVI

Збір за спеціальне використання води

Розділ XVIІ

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

^ Розділ XVIII

Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

Розділ XІХ

Прикінцеві та перехідні положення

Розділ І. Загальні положення
Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України

1.1 Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення, зміни та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів і повноваження їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

1.2. Відносини, що виникають у зв’язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України, регулюються цим Кодексом та законами з питань митної справи.

1.3. У цьому Кодексі терміни „податок”, „податки” означають усі види податків та зборів, якщо інше не передбачено законом.
Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України та спеціальних законів з питань оподаткування
2.1. Зміна положень цього Кодексу або законів з питань оподаткування може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу або відповідного спеціального закону з питань оподаткування.

2.2. У разі коли внесений до Верховної Ради України законопроект регулює положення, встановлені цим Кодексом, такий проект повинен подаватися як проект закону про внесення змін до цього Кодексу.

2.3. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів подається до комітету Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики, для проведення експертизи на предмет регулювання ним відносин, визначених статтею 1 цього Розділу.
Стаття 3. Податкове законодавство України
3.1. Податкове законодавство України складається з цього Кодексу, Митного кодексу України (у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням операцій з переміщення товарів через митний кордон України), законів України, що регулюють відносини, передбачені статтею 1 цього Розділу; міжнародних договорів, якими регулюються питання оподаткування, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та органів державної податкової та митної служб України, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування; рішень органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до цього Кодексу та інших законів з питань оподаткування.

3.2. Акти податкового законодавства України застосовуються лише у частині, що не суперечить положенням Конституції України та цього Кодексу.

3.3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а також укладеними Україною угодами про розподіл продукції встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені податковим законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору або відповідної угоди про розподіл продукції.

3.4. Контролюючі органи надають податкові консультації та податкові роз’яснення у порядку визначеному розділом ІІ цього Кодексу. Такі податкові консультації та податкові роз’яснення не є обов’язковими для платників податків.
Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:

4.1.1) загальність оподаткування – кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені законами з питань оподаткування та митної справи податки та збори, платником яких вона визнається;

4.1.2) рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до усіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

4.1.3) невідворотність настання визначеної законодавством відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

4.1.4) гармонійне поєднання інтересів держави та платників податків –урегулювання конфлікту інтересів, спричиненого неоднозначним (множинним) трактуванням прав і обов'язків платників податків або контролюючих органів здійснюється на засадах пріоритету інтересів людини;

4.1.5) фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості видатків бюджету з його доходами;

4.1.6) соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до фактичної платоспроможності платників податків;

4.1.7) економічна ефективність – податки та збори не повинні перешкоджати ефективному розподілу економічних ресурсів;

4.1.8) економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

4.1.9) стабільність – зміни до ставок податків та зборів та механізму їх адміністрування не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

4.1.10) рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів для фінансування видатків та зручності їх сплати платниками;

4.1.11) єдиний підхід – визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.

4.2. Податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.

4.3. Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.

4.4. Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами у межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами
5.1. Поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування та митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього Розділу.

5.2. У разі коли норми інших законодавчих актів суперечать нормам цього Кодексу та/або законів з питань оподаткування та митної справи, застосовуються норми цього Кодексу та/або законів з питань оподаткування та митної справи.
Стаття 6. Дія актів податкового законодавства у часі
6.1. Акти податкового законодавства набирають чинності з моменту їх введення у дію в установленому порядку.

6.2. Акти податкового законодавства втрачають чинність у разі:

6.2.1) закінчення строку, на який вони приймалися;

6.2.2) скасування або визнання їх такими, що втратили чинність;

6.2.3) набрання чинності актом податкового законодавства, що в інший спосіб регулює відносини, що були урегульовані раніше;

6.2.4) набрання законної сили рішенням суду про визнання судом акта податкового законодавства недійсним.

6.3. У разі коли податкові правовідносини виникли раніше і регулювалися актом податкового законодавства, що втратив чинність, новий акт податкового законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

Стаття 7. Визнання невідповідності актів податкового законодавства цьому Кодексу
7.1. Визнання акта податкового законодавства таким, що не відповідає цьому Кодексу, здійснюється у разі, коли такий акт:

7.1.1) виданий органом, який не має права згідно з цим Кодексом видавати акти податкового законодавства, або виданий з порушенням установленого порядку видання таких актів;

7.1.2) відміняє чи обмежує права платників податків, податкових агентів, їх представників або повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб, визначених цим Кодексом;

7.1.3) установлює обов’язки, що не передбачені цим Кодексом, чи змінює визначений цим Кодексом зміст обов’язків учасників відносин, що регулюються цим Кодексом, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;

7.1.4) забороняє вчинення передбачених цим Кодексом дій платниками податків, податковими агентами, їх представниками, контролюючими органами або їх посадовими особами;

7.1.5) дозволяє чи допускає дії, заборонені цим Кодексом;

7.1.6) змінює встановлені цим Кодексом засади, умови, послідовність чи порядок дії учасників відносин, що регулюються податковим законодавством, інших осіб, обов’язки яких визначені цим Кодексом;

7.1.7) змінює зміст понять і термінів, визначених у цьому Кодексі, чи застосовує такі поняття та терміни в іншому значенні, ніж це передбачено цим Кодексом;

7.2. Акт податкового законодавства визнається таким, що не відповідає цьому Кодексу, за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) iconЗатверджено наказ Міністерства фінансів України
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) iconПодатковий кодекс україни розділ I. Загальні положення
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) iconВід 02. 12. 2010 р. №2755-vi  податковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) iconРозділ І. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) iconДо одного року після сплати ввізного мита та інших податків (зборів),...
Конвенція про тимчасове ввезення як засіб для ввезення транспортних засобів без сплати податків

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) iconЗаконом не передбачена
Порядок та послідовність обов‘язкових дій членів двк, дотримання яких має проконтролювати офіційний спостерігач – 8

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) iconВажливо! Для платників податку на додану вартість Листом дпсу від...
Податкового кодексу України (далі — Кодекс) відповідно до Закону України від 05 липня 2012 року №5083-vі «Про внесення змін до Податкового...

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) icon2. Права, Обов'язки та Відповідальність Виконавця

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) iconДержавна митна служба україни департамент митних платежів
Порядку надання митними органами роз'яснень окремих положень податкового законодавства, затвердженого наказом Державної митної служби...

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) iconЗаконукра ї н и
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница