Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання
Скачать 498.51 Kb.
НазваниеСучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання
страница1/5
Дата публикации15.03.2013
Размер498.51 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5
Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання склад-ними соц!ально-економ1чними системами господарювання р!зних Р1ВН1В невизначеност! динам!чного ринкового середовища та да-ють змогу своечасно адаптуватися до нього.

Для ефективного функщонування 1 забезпечення конкуренто-спроможност! пщприемств та 1нших суб'ект!в господарювання необхщно як1сно розвивати матер1ально-техн1чн[, структурно-функцюнальн!, сощально-трудов! та 1нш1 елементи потенщалу. Це зумовлюе виключну увагу кер1вник!в пщприемницьких струк­тур до ефективного управления технолог!чними и оргашзацшни-ми зм!нами, а особливо до алгоритмов визначення та використан­ня Тхшх потенщйних соц!ально-економ1чних можливостей.

Актуальнють проблематики, мета 1 завдання пос!бника визна-чили його лог!ко-структурну побудову:

 1. Поглиблено теоретичж засади визначення сутност! «потен-
  ц!алу пщприемства», розроблено видову класиф!кащю потенща-
  Л1В, визначено 1'хню роль в управлшн! та державному регулюван-
  н! економ!чних процес!в.

 2. Узагальнено методолопчн! пщходи 1 методи ощнки конку-
  рентоспроможност! потенщалу сучасних пщприемств, визначено
  прикладш модел! вим!рювання, оц!нки та забезпечення стратепч-
  них конкурентних переваг.

 3. Сформульовано загальш принципи, методи 1 нормативно-
  методичн! положения ощнки потенщалу пщприемства як дина-
  м1чноУ полютруктурноТ виробничо-господарськоУ та сощальноУ
  системи.

 4. Викладено основш положения розрахунк!в ринковоУ вар-
  тост! земельних д!лянок, буд!вель, споруд та !нших складових
  нерухомост}.

 5. Висв!тлено особливост! методичного шструментарш ощнки
  вартост! машин та обладнання, р1вня Ух ф!зичного, функщональ-
  ного, технолопчного та економ!чного старения.

Узагальнено заруб!жний досвщ та вггчизняш п!дходи до
оцшки нематер!альних актив!в як пров1дноУ складовоУ потенщалу
сучасних пщприемств

 1. Викладено методолопчний пщхщ до ринковсн оцшки поте­
  нщалу управлшського 1 техшко-технолопчного персоналу та йо-
  го впливу на вартють пщприемницьких структур.

 2. Описано алгоритми та ощ'ночш процедури визначення вар-
  тост! б!знесу та втшених у ньому потенцшних можливостей.

У пос!бнику вперше:

* Запропоновано нов! методолопчш и оргашзацшно-еконо-
м1чн1 засади формування 1 територ!ального розмщення потенща-
лу пщприемств з урахуванням властивостей економ!чних систем,
галузевих особливостей виробництва та ведения пщприемниць-

^ К01 Д1ЯЛБНОСТ1.

 • Зроблено спробу розширити традищйш напрямки використан-
  ня теорн ощнки з доповненням п методолопчними особливостями
  оцшки ринковоТ вартост! вс1х складових потенщалу пщприемства
  як штегрованоТ системи, що дае змогу якнайповшше практично ре-
  ал!зувати принцип найлшшого та найефектившшого використання.

 • Сформульовано понятшний апарат нового концептуального
  тдходу до ощнки вартост! пщприемства з урахуванням можли­
  востей ефективного використання вс!х складових його потенща-
  лу, що забезпечуе практичну реал!защю сучасноТ модел! управ-
  лшня пщприемницькими структурами за критер!ем вартост!.

 • Запропоновано науково-методичш засади ринковоУ ощнки
  трудового потенщалу як найважлив1шо'Г складовоТ будь-яко'1 ви-
  робничо'1 сощально-економ1чно1 системи.

У пос!бнику узагальнено и використано досвщ науковоТ, педа-гог1чно1 та практично!' д1яльност1, нагромаджений за останн! роки кафедрою економжи пщприемств Кишського нацюнального еко-ном1чного ун!верситету в галуз! ощнки 1 п!двищення ефективнос-•п використання потенщалу сучасних П1дприемств.

Пос!бник написаний зг!дно з типовою навчальною програмою дисциплши «Потенщал п!дприемства (формування та ощнка)», яку включено в нормативну частину навчальних планов шдготов-ки бакалавр!в з економ!ки та пщприемництва.

Навчальний пос!бник тдготовлено колективом викладач1в ка-федри економхки пщприемств КиТвського нащонального економ!-чного ушверситету пщ кер!вництвом професора О. С. Федошна у склад! автор!в: О. С. Федошна (вступ, роздши: 1; 4.3; 5.1, 5.2, 5.4; 6—9; 10.1; 10.3; 10.4; додатки), I. М. РепшоТ (розд. 3; 4.1; 4.2), О. I. Олексюка (розд. 2; 5.3; 10.2).

Автори висловлюють особливу подяку рецензентам — докторам економ1чних наук професорам П. П. Борщевському 1 Н. П. Гончаро-вш, як! зробили низку слушних зауважень та пропозицш.

РОЗД1Л 1

^ СУТН1СНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦ1АЛУ ПЩПРИСМСТВА

Основн! поняття роздшу:

^ Сутн'юно-зм'ютова еволюц!я термша «потенц!ал».

/ Потенц1ал п!дприемства.

/ Структура потенц!алу п!дприемства.

V Графоанал1тична модель потенциалу п1дприемства.

1.1. Сутн1сно-зм"|стова еволюц!я

термина «потенциал»

Вивчення еволюцп наукового розум!ння терм!на «по-тенщал» дае змогу зробити висновок, що його запровадження в економ!чн! дослщження було пов'язане з розробкою проблем комплексно! ощнки р!вня розвитку виробничих сил у двадцят! роки минулого столггтя.

Терм1н «потенщ'ал» у своему етимолопчному значенн! походить вщ латинського слова «ро^епйа» и означае «приховаш можливост!», як! в господарськш практищ завдяки пращ можуть стати реальн!стю.

У в1тчизнян1Й економ1чшй л1тератур1 цей терм!н у широкому розумшн! трактують як можливост!, наявн! сили, запаси, засоби, як! можуть бути використащ, або як р!вень потужност! у будь-якому вщношенш, сукупн!сть засоб!в, необх!дних для чого-небудь. Тлумачний словник укра'шсько'1 мови також пщ цим тер-

МШОМ рОЗуМ1С «ПрИХОВаН! ЗДаТНОСТ!, СИЛИ ДЛЯ ЯКОЬНебуДЬ Д1ЯЛЬ-

ност1, що можуть виявитися за певних умов».

Таким чином, термши «потенщал», «потенщйний» означають наявнють у кого-небудь (будь-то окремо взята людина, первинний робочий колектив, сустльство в цшому) прихованих можливостей, як! ще не виявилися, або здатност! д!яти у В1дпов1дних сферах.

У працях В. Вейца1 та К. Г. Воблого2 знайшло обгрунтування поняття потенщалу виробничих сил як потенщйноТ можливост!

Вещ В. Потенциальные и кинетические производительные силы мирового хозяй­ства.—Кн. 1. —М., 1927. —С. 22.

2 Воблый К. Г. Производительные силы Украины. Техника, экономика и право / Науч. записки Ин-та нар. хоз-ва. — 1924. — № 4—5. — С. 126—149.

потенщал людства; природний; економ1чний; сощокультурний;

ПСИХОФ1310ЛОПЧНИЙ

потенщал св1тового господарства;

национально!' економжи;

галузевий;

репональний;

територ1альний;

добровшьних об'еднань;

щдприемств;

структурних тдроздшв;

операцшних (виробничих) д!льниць

та окремих робочих мюць

промисловий;

транспортно-комушкацшний;

науковий;

буд1велышй; сшьськогосподарський; сфери обслуговування тощо

потенциал основних виробничих фонд!в (засоб!в);

потенщал оборотних фонд!в (засоб!в);

земельний;

щформацшний;

технолопчний;

кадровий (трудовий) тощо

внутр!шньосистемний;

ЗОВШШШЙ (рИНКОВИЙ)

виробничий; маркетинговий; фшансовий; науково-техшчний; 1нфраструктурний та 1н.

експортний; 1мпортний

фактичний (досягнутий, реал!зований); перспективний (вектор розвитку)

Рис. 1.2. Класиф1кац1я вид1в потенщал!в 10

^ 1.2. Загальна характеристика потенц[алу пщприемства

Перехщ до нового механ!зму господарювання значно П1ДВИЩИВ актуальн!сть досл!дження тих ринкових ознак потенщ-алу, котр! якнайповн!ше виражають, на нашу думку, поняття «потенц!ал пщприемства».

Потенщал, що об'еднуе в соб! як просторов!, так 1 тимчасов! ха­рактеристики, концентруе одночасно три р1вн! зв'язюв I вщносин:

По-перше, в!н вщображае минуле, тобто сукупн!сть властиво-стей, нагромаджених системою в процес! ТТ становления 1 таких, що зумовлюють можливють до и функц!онування та розвитку. У цьому план! поняття «потенщал» фактично набувае значения поняття «ресурс».

По-друге, вш характеризуе р!вень практичного застосування 1 використання наявних можливостей. Це забезпечуе розмежу-вання реал!3ованих 1 нереал!зованих можливостей. У щи сво'ш функщУ поняття «потенц!ал» частково зб!гаеться з поняттям «резерв».

Розглядаючи структуру потенщалу з цих позицш, варто вра-ховувати, що в першому випадку структуры елементи потенщ­алу, що залишилися в нереал!зованому вигляд!, призводять до зниження ефективност! його функц!онування (наприклад, неви-користовуван! в робот! трудов! навички втрачаються, нереал!зо-ван! особист!сн! зд!бност! руйнуються), а в другому випадку «надлишковий» запас сил ! зд!бностей прац!вника забезпечуе гнучк!сть ! маневрешсть розвитку системи стосовно зм!нюваних умов пращ.

По-трете, вш ор!ентуеться на розвиток (на майбутне). Будучи еднютю стшкого ! м!нливого стан!в, потенщал м!стить (як мож-лив!) елементи майбутнього розвитку.

Р!вень потенщалу, характеризуючи наявний стан системи, обумовлений тюною взаемод!ею вс!х трьох перел!чених сташв, що ! в!др!зняе його в!д таких, на перший погляд близьких, по­нять, як «ресурс»! «резерв».

Основний зм1ст поняття «потенщал пщприемства» гюлягае в !нте-гральному вщображенн! (оц1нц1) поточних 1 майбутшх можливос­тей економ1чно'Г системи трансформувати вхщн! ресурси за допо-могою притаманних и персоналу П1дприемницьких зд!бностей в економхчн! блага, максимально задовольняючи в такий споаб кор-поративш та сусп1льн! 1нтереси.

Потенщал тдприемства— це складна, динам!чна, полютрук-турна система. Ця агломеращя мае певн! законом!рност! розвитку, в!д умшня використати як! виршальною м!рою залежить ефектив-шсть економ!ки, темпи та якост! и' зростання. Отже, потенщал пщ-приемства характеризуеться чотирма основними рисами.

^ Перша риса. Потенщал пщприемства визначаеться його реа-льними можливостями в тш чи !нш!й сфер! сощально-еконо-м!чноУ д!яльност!, причому не тшьки реал!зованими, а и нереал!-зованими з будь-яких причин.

^ Друга риса. Можливост! будь-якого пщприемства здебшыного залежать вщ наявност! ресурс!в 1 резерв!в (економ!чних, сощаль-них), не залучених у виробництво. Тому потенщал пщприемства характеризуеться також 1 певним обсягом ресурс!в, як залучених у виробництво, так I н!, але пщготовлених для використання.

^ Третя риса полягае в тому, що потенциал тдприемства визна­чаеться не тшьки 1 не стшьки наявними можливостями, але ще и навичками р!зних категорш персоналу до його використання з ме­тою виробництва товар!в, зд!йснення послуг (роб!т), отримання максимального доходу (прибутку) I забезпечення ефективного фун-кцюнування та сталого розвитку виробничо-комерщйноУ системи.

^ Четверти риса. Р!вень I результати реал!зац!У потенщалу пщ­приемства (обсяги виробленоУ продукщУ або отриманого доходу (прибутку)) визначаються також формою пщприемництва та аде­кватною 'Гй орган!зац1Йною структурою.

Спираючись на основш характеристики потенщалу п1дприем-ства, можна стверджувати, що його модель визначаеться:

* обсягом та яюстю наявних у нього ресурс1в (юльюстю за-
йнятих прац!вник1в, основними виробничими 1 невиробничими
фондами або матер!альними запасами, фшансовими та нематер!-
альними ресурсами — патентами, лщенз!ями, 1нформац{ею, тех-
нолог!ею);

» можливостями кер!вник1в та шших категор!Й персоналу ство-рювати певн! види продукцп, 1накше кажучи, 1хн1м осв1тн1м, ква-л!ф1кащйним, психоф!зюлопчним та мотиващйним потенщалом;

« можливостями менеджменту оптимально використовувати наявш ресурси пщприемства (професшною пщготовкою, талан­том, умшням створювати и оновлювати оргашзацшш структури п!дприемства);

* 1нформащйними можливостями, тобто можливостями пщ­
приемства генерувати 1 трансформувати щформацшш ресурси
для використання Ух у виробничш, комерцшнш та управлшськш
д!яльност1;

« шноващ'йними можливостями пщприемства щодо оновлення техн!ко-технолопчноУ бази виробництва, переходу на випуск новоУ конкурентоспроможноУ продукщУ, використання сучасних форм 1 метод1в оргашзащ'Г та управлшня господарськими процесами;

« фшансовими можливостями залучення коигпв, що Ух бракуе (кредитоспроможшстю, внутр!шньою та зовшшньою заборгова-нютю у сфер! фшанс!в);

* 1ншими можливостями.

Разом ус! щ можливост! створюють сукупний (економ!чний та сощальний) потенщал пщприемства, який стосовно аналопчного потенц!алу, будь-якого шшого п!дприемства в!дображае р!вень його конкурентоспроможность

^ 1.3. Структура потенц!алу пщприемства

3 урахуванням викладеного можна ч1тюше уявити не тшьки сутнють потенщалу пщприемства, а 1 його структурну по-будову.

Пщ структурою системи, якою е потенщал пщприемства, ро-зум1ють мережу найсуттев1ших, ет!йких (1нвар1антних) зв'язк!в м!ж елементами. На думку М. Ф. Овчинникова, структура — це «швар!антний» аспект системи1. В. I. Кремянський також звертае увагу на те, що структура виражае не всю сукупнють зв'язк!в об'екта, а тшьки його найсуттев1ш1 зв'язки: «Структура е розгор-нуте вираження сутност!»2.

1снуе 1 ширше тлумачення структури, згщно з яким розр!зня-ють два типи структур: макро- 1 м!кро. Макроструктура виражае найстшюш! (1нвар1антн1) зв'язки системи, а м!кроструктура-ЗМ1НН1 (1мов1рн1сн1). Сукупн1сть макро- 1 м!кроструктури об'екта або процесу, тобто сукупнють ус!х зв'язюв, 1 становить Ухнш зм!ст.

В економ1чн1Й Л1тератур1 наявн! р!зн1 п!дходи до визначення структури потенщалу тдприемства. Бшышсть дослщниюв роз-глядае ресурсну структуру потенщалу, однак з урахуванням у ньому р1зноУ кшькост! складових. В одному випадку до його складу рекомендуеться включати тшьки засоби пращ, в друго­му — засоби пращ 1 робочу силу, в третьему — засоби пращ, ро-бочу силу 1 природн! ресурси, як! застосовуються в процес! виро­бництва, у четвертому — засоби пращ, робочу силу ! предмети пращ. С и значно ширш! поняття структури потенщалу пщпри-

' Овчинников Н. Ф. Принципы сохранения. — М., 1966. — С. 267—268.

2 Кремянский В. И. Структурные уровни жизни материи. — М., 1969. — С. 6.

емства, доповнеш описами систем збирання, обробки 1 викорис-тання шформацп, досвщу господарювання, використовуваноУ енерпУ тощо. Необхщно зазначити, що нав1ть за зб!гу погляд!в на структуру потенщалу тдприемства ресурсний пщхщ не дае пов-ноУ характеристики цього термша. Особливий науковий штерес викликають дослщження багатоаспектного анал!зу структури по­тенщалу, де поряд з ресурсним розглядаються ще и шип аспекти структури, що дае повшше уявлення про його елементний склад.

Беручи загалом, до елемештв потенщалу пщприемства можна вщнести все, що пов'язане з функцюнуванням 1 розвитком тд­приемства. Вщб1р найважливших !з цих елеметчв становить ду-же складну проблему, що шдтверджуеться безл!ччю р!зних ду­мок науковщв з цього приводу. На рис. 1.3 зображено структуру потенщалу пщприемства з розмежуванням його об'ектних та су-б'ектних складових.

^ Об'ектт складов! пов'язаш з матер!ально-речовинною та особовою формою потенщалу шдприемства. Вони споживаються 1 в!дтворюються в т!й чи шшш форм! в процес! функцюнування.

До них належить: 1нноващйний потенщал, виробничий потен­щал, фшансовий потенщал та потенщал вщтворення.
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconУкраины (нрбу 97)
Конституции и Законов Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про використання ядерної енергії...

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconУкраины (нрбу 97)
Конституции и Законов Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про використання ядерної енергії...

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconФксу система загальноукраїнських змагань з подолання перешкод
Всі змагання національного рівня з подолання перешкод, що проводяться під егідою фксу на території України підпорядковуються цій...

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconСписок використаних джерел
Розвиток вітчизняного законодавства про особисті права та обов’язки членів сім’ї

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconЗатверджено
Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconКодексу України про адміністративні правопорушення
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconКодексу України про адміністративні правопорушення
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconВопросы к экзамену по
Задачи и особенности прикладного программирования. Основные инструменты прикладного программиста. Язык программирования главный инструмент...

Сучасний економ1чний розвиток свщчить про необхщ-Н1сть використання нових теоретичних шдход1в, прикладного ш-струментарто, як! уможливлюють ефективне подолання iconДовідка векселедавця про цільове використання як сировини для виробництва...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница