Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
НазваниеДбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
страница1/13
Дата публикации15.03.2013
Размер1.39 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Захист вiд небезпечних геологiчних процесiв

IНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРIЙ,

БУДИНКIВ I СПОРУД ВIД ЗСУВIВ ТА ОБВАЛIВ.

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.1.1-3-97

Видання офiцiйне

Держбуд України

Київ 1998

РОЗРОБЛЕНІ НДIБК Держкоммiстобудування України (д-р техн. наук

А.I.Бiлеуш - керiвник теми; канд. техн. наук

В.Г.Абросiмов - керiвник теми i вiдповiдальний

виконавець; канд. техн. наук

М.С.Метелюк; канд техн. наук Я.I.Червинський;

iнж. Є.Є.Бабич);

ОП "КримНДIпроект" Держкоммiстобудування України

(канд. техн. наук Г.М.Алексеєв; канд. техн. наук

Е.Я.Кiльвандер: iнж. О.Г.Гагаркiн);

Iнститутом геологiчних наук НАН України (д-р техн.

наук М.Г.Демчишин);

УкрНДIдiпротрансом Мiнтрансу України

(iнж. Ю.Я.Чернявський; iнж. Є.М.Руденко;

iнж. А.I.Гаврош);

Спiлкою цивiльних iнженерiв України

(iнж. О.С.Штекель);

НДIБВ Держкоммiстобудування.України (канд. техн,

наук В.Д.Романов; канд. техн. наук П.П.Личов);

НДПIмiстобудування Держкоммiстобудування України

(канд. техн. наук Є.Є.Клюшниченко;

iнж. Н.Х.Соковнiна);

Iнститутом гiдромеханiки НАН України

(канд. техн. наук В.В.Хомицький);

НДЦ "Протект" (канд .техн. наук Л.К.Гiнзбург;

iнж. Т.С.Якушева);

ДержНДIУкрВОДГЕО Держкоммiстобудування України

(iнж. Т.С.Дидорчук; канд. техн. наук

В.С.Хабровицький;

канд. техн. наук В.Я.Бабиченко);

Українським державним iнститутом мiнеральних ресурсiв

Держкомгеологiї України (iнж. В.П.Колосков; канд.

геол.-мiнерал, наук I.В.Кузнецов);

ЦНТП "Iнжзахист" (iнж. М.М.Рижiй; iнж. А.Т.Рибалка);

АТ "Київсоюзшляхпроект" (iнж. Я.Л.Дайн;

iнж. В.М.Нiколаєв; iнж. В.М.Грищенко);

Українським iнститутом iнженерiв водного господарства

МО України (канд. техн. наук Є.М.Бабич;

iнж. А.А.Акiмов; канд. техн. наук А.О.Кучерук);

Одеською державною Академiєю будiвництва та

архiтектури МО України (канд.техн.наук В.В.Жихо-

вич за участю Головного управлiння промислової

забудови та iнженерної iнфраструктури Держкоммiсто-

будування України (iнж. А.Б.Крищук;

iнж. Л.Т.Красовський; iнж. В.Г.Левчiй)

ВНЕСЕНІ НДIБК Держкоммiстобудування України

ПIДГОТОВЛЕНI Головним управлiнням промислової забудови та

ДО інженерної iнфраструктури Держкоммiстобудування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ України

ЗАТВЕРДЖЕНI Наказом Держкоммiстобудування України вiд

28.02.97 ЗО

та введені в дію з 01.07.97 р.

Укрархбудінформ

^ ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-----------------------------------------------------------------

| Захист від небезпечних геологічних процесів | ДБН В.1.1-3-97 |

| | |

| Інженерний захист територій, будинків і | Вводяться |

| споруд від зсувів та обвалів. Основні | вперше |

| положення | |

-----------------------------------------------------------------

Данi норми поширюються на проектування, органiзацiю будiв-

ництва та експлуатацiю iнженерного захисту територiй, будинкiв i

споруд (надалi - об'єктiв) вiд зсувних та обвальних процесiв.

При проектуваннi, органiзацiї будiвництва та експлуатацiї

iнженерного захисту об'єктiв вiд зсувних та обвальних процесiв

(надалi - iнженерного захисту об'єктiв) в сейсмiчних районах, у

районах поширення грунтiв з особливими властивостями (просаднi,

набухаючi, насипнi, намивнi та iн.), на територiях над гiрничими

виробками, а також за можливого розвитку iнших небезпечних геоло-

гiчних процесiв (пiдтоплення, затоплення, абразiя, карст тощо) не-

обхiдно враховувати додатковi вимоги вiдповiдних будiвельних норм.

Проектування, органiзацiя будiвництва та експлуатацiя iнженерного

захисту об'єктiв повиннi виконуватись з урахуванням вимог законiв

України "Про основи мiстобудування", "Про охорону навколишнього

природного середовища" та "Про iнвестицiйну дiяльнiсть", земельно-

го, водного, лiсового законодавства, чинних будiвельних норм, са-

нiтарних норм та правил, гiгiєнiчних нормативiв, мiсцевих екологi-

чних умов та обмежень, а також концепцiї створення єдиної

державної системи запобiгання та реагування на аварiї, катастрофи

та iншi надзвичайнi ситуацiї.

Норми є обов'язковими для органiв державного управлiння, кон-

тролю та експертизи, мiсцевого та регiонального самоврядування,

пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi

та вiдомчої пiдпорядкованостi, юридичних i фiзичних осiб, що здiй-

снюють проектування, будiвництво та експлуатацiю iнженерного захи-

сту об'єктiв.

Основнi термiни та визначення наведенi у довiдковому додатку 1.

^ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Метою iнженерного захисту об'єктiв є запобiгання, усунен-

ня або зниження до допустимого рiвня негативного впливу на об'єкти

дiючих та потенцiйно можливих небезпечних геологiчних процесiв.

1.2 Iнженерний захист об'єктiв при забудовi або реконструкцiї

повинен здiйснюватись як складова та невiд'ємна частина заходiв з

iнженерної пiдготовки територiй.

1.3 Необхiднiсть здiйснення iнженерного захисту об'єктiв у

проектнiй документацiї слiд визначати на основi вимог СНIП

2.01.15-90, а термiн його служби повинен вiдповiдати термiну служ-

би об'єктiв, якi захищаються.

1.4 Iнженерний захист об'єктiв повинен забезпечувати:

- загальну стiйкiсть територiй,

- безпечне проживання людей;

- надiйне та безперебiйне функцiонування та розвиток

об'єктiв, а також зон вiдпочинку;

- збереження заповiдних зон, ландшафтiв, iсторичних пам'яток

та iн.;

- нормативнi санiтарно-гiгiєнiчнi, соцiальнi та рекреацiйнi

- 2 -

ДБН В.1.1-3-97

умови територiй, якi захищаються;

- належне архiтектурне оформлення споруд iнженерного захисту;

- економiчно обгрунтоване рацiональне використання земель та

природних ресурсiв, об'єктiв з дотриманням законодавчих вимог

щодо охорони навколишнього середовища.

1.5 Проектування iнженерного захисту об'єктiв повинно бути

комплексним, що мiстить у собi набiр основних та допомiжних засо-

бiв iз найменшим негативним впливом на навколишнє середовище.

1.6 Необхiднiсть застосування основних засобiв iнженерного

захисту об'єктiв повинна обгрунтовуватись спецiальними технi-

ко-економiчними та iнженерними розрахунками, мiстобудiвельними ви-

могами, а також вимогами щодо охорони навколишнього середовища та

рацiонального використання земельних ресурсiв, забезпечувати пiд-

вищення ступеня сiiйкостi територiй, надiйне та безперебiйне фун-

кцiонування впродовж розрахункового термiну служби об'єктiв, якi

захищаються.

1.7 До основних засобiв iнженерного захисту об'єктiв вiдно-

- затримуючi та пiдтримуючi споруди i (фундаменти);

- фундаменти, якi обтiкаються зсувними масами;

- уловлюючi протиобвальнi споруди та галереї;

- берегозахиснi споруди;

- дренажi глибокого закладання;

- змiна рельєфiв схилiв.

1.8 Як допомiжнi засоби iнженерного захисту об'єктiв слiд ви-

користовувати споруди чи заходи, що забезпечують стабiлiзацiю

впливу окремих факторiв, або пристосовування об'єктiв, якi захища-

ються, до прояву зсувiв або обвалiв. У проектах допускається не

встановлювати ступiнь впливу допомiжних засобiв iнженерного захис-

ту на величини пiдвищення коефiцiєнтiв стiйкостi схилiв.

1.9 До допомiжних засобiв iнженерного захисту об'єктiв вiдно-

сяться:

- затримуючi протиобвальнi заходи;

- берегозахиснi споруди;

- регулювання стоку поверхневих вод, захист поверхонь схилiв

вiд iнфiльтрацiї зливових i талих вод у грунт та ерозiйних

процесiв;

- дренажi мiлкого закладання, застiйнi дренажi та каптажi;

- агролiсомелiорацiя;

- хiмiчне закрiплення грунтiв зсувної зони.

1.10 Проектування iнженерного захисту об'єктiв повинно вико-

нуватись на основi:

- результатiв комплексних iнженерних вишукувань в районах

прояву зсувiв та обвалiв i прилеглих територiй;

- даних, що характеризують особливостi використання територiй

та об'єктiв як дiючих, так i тих, що проектуються, з прогно-

зуванням змiни цих особливостей та з урахуванням установле-

ного режиму природокористування (заповiдники, сiльськогоспо-

дарськi землi та iн.);

- прогнозу можливих змiн природних умов, що викликанi природ-

ними та техногенними факторами;

- оцiнки сучасних i прогнозу змiн природних умов i стану

об'єктiв, якi захищаються, за даними результатiв комплексних

вишукувань та, в разi необхiдностi, науково-дослiдних робiт

- 3 -

ДБН В.1.1-3-97

та моделювання, що виконанi згiдно з програмою дослiджень;

- досвiду проектування, будiвництва та експлуатацiї iнженер-

ного захисту об'єктiв за аналогiчних умов;

- вимог архiтектурно-планувальних рiшень щодо освоєння

територiй;

- урахування ступенiв i масштабiв негативного впливу зсувiв

та обвалiв;

- технiко-економiчного порiвняння декiлькох варiантiв iнжене-

рного захисту об'єктiв, що вiдрiзняються набором iнженерних

засобiв та методiв, вартiсними та експлуатацiйними показни-

ками, ефективнiстю капiтальних вкладень;

- урахування мiсцевих будiвельних умов, клiматичних особливо-

стей, забезпеченостi будiвельними матерiалами.

1.11 Економiчний ефект варiанту iнженерного захисту об'єктiв

визначається розмiром вiдверненої шкоди територiям, будинкам та

спорудам вiд впливу зсувiв та обвалiв.

1.12 При проектуваннi споруд iнженерного захисту об'єктiв

слiд розглядати можливiсть та технiко-економiчну доцiльнiсть сумi-

щення споруд, що виконують рiзнi експлуатацiйнi функцiї.

1.13 При виборi засобiв iнженерного захисту об'єктiв необхiд-

но враховувати циклiчнiсть, ритмiчнiсть та стадiйнiсть розвитку

зсувiв та обвалiв, iмовiрнiсть впливу iнших факторiв на стiйкiсть

схилiв.

Цi засоби повиннi бути адекватнi характеру та масштабам проя-

ву зсувiв та обвалiв i стимулювати можливiсть природних систем до

саморегулювання та самовiдновлення.

1.14 Розрахунки протизсувних i протиобвальних захисних споруд

повиннi виконуватись за І та II граничними станами на весь перiод

будiвництва та експлуатацiї об'єктiв.

1.15 При циклiчному характерi прояву на схилах зсувних та об-

вальних процесiв будiвництво захисних споруд, як правило, повинно

виконуватись в перiод вiдносної стабiлiзацiї схилiв. Здiйснення

всього комплексу заходiв повинно забезпечити найшвидший ефект вiд

введення їх в експлуатацiю.

1.16 Будiвництво та введення в експлуатацiю об'єктiв, якi за-

хищаються, а також споруд та заходiв iнженерного захисту повиннi

бути взаємоув'язанi та гарантувати безаварiйне виконання робiт та

їх надiйну експлуатацiю.

1.17 Для захисних споруд І та II ступенiв вiдповiдальностi в

проектах слiд передбачати установку контрольно-вимiрювальної апа-

ратури та пристроїв для систематичних спостережень за розвитком

зсувних деформацiй або обвалiв, а також за станом конструкцiй iн-

женерного захисту об'єктiв в перiод будiвництва та експлуатацiї.

Ступiнь вiдповiдальностi захисних споруд слiд установлювати

за ступенем вiдповiдальностi об'єктiв, якi захищаються, а у випад-

ках, коли зсуви чи обвали можуть призвести до катастрофiчних нас-

лiдкiв або людських жертв, захиснi споруди слiд вiдносити до І

ступеня вiдповiдальностi.

У необхiдних випадках у проектах слiд передбачати систематич-

нi спостереження за станом об'єктiв III та IV ступенiв вiдповiда-

льностi, якi захищаються.

- 4 -
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення iconНаказ
З метою створення умов для забезпечення захисту персональних даних працівників підприємства від незаконної обробки, а також від незаконного...

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення iconЗакон № 2297
Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-vi (далі — Закон № 2297)

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення iconЗміна №1 дбн а. 1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення."

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення iconУкраины (нрбу 97)
Конституции и Законов Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про використання ядерної енергії...

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення iconУкраины (нрбу 97)
Конституции и Законов Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про використання ядерної енергії...

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення iconПро затвердження Положення про склади тимчасового зберігання
Відповідно до статей 99 109 Митного кодексу України від 11. 07. 2002 n 92-iv І на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України...

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення icon9 тиждень 2013 р.: 25 лютого– 3 березня сплата податку на прибуток...
Ереслідуючи фіскальну ціль "наповнити бюджет", податківці забороняли використовувати суму переплат в рахунок авансових сплат. У захист...

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення iconПоложення про спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів
Відповідно до статті 79 Митного кодексу України від 11. 07. 2002 n 92-iv, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25....

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення iconПро затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії...
Онів України щодо встановлення «зеленого» тарифу» та Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого...

Дбн в 1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів.Інженерний захист територій, будинків І споруд від зсувів та обвалів. Основні положення iconДо рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання Про затвердження...
Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Порядку перепланування І (або) переобладнання жилих будинків та жилих приміщень...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница