Зміст
НазваниеЗміст
страница1/11
Дата публикации15.03.2013
Размер1.34 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Зміст


Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
^ Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
^ Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітівНачало формы

Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

23697280

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

АБ "Укргазбанк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

03087

Область:

Київська

Район:

Солом'янський

Населений пункт:

м.Київ

Вулиця:

Єреванська

Будинок:

1

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0445941104

Номер факсу емітента:

0445941104

Веб-сайт емітента:
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

31.03.2011


 

Вступ

      Придбання цінних паперів, пов'язане з ризиками в діяльності Емітента, а саме: кредитного, процентного, валютного, ринкового, операційного, ризику ліквідності та іншими.

      Дана квартальна інформація розкриє результати діяльності Емітента, заходи щодо зменшення ризиків та перспективи розвитку емітента на ринку надання банківських послуг.

 

^ Розділ I. Основні відомості про емітента

      Повне найменування - Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"; скорочене найменування - АБ "Укргазбанк". Код за ЄДРПОУ - 23697280.

      Дата проведення державної реєстрації 21.07.1993 р. (дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію, у зв'язку зі зміною назви Емітента - 12.06.2009 р.); номер свідоцтва А01 №374085, видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією.

     

      Місцезнаходження: 03047, Солом'янський р-н, м.Київ, вул.Єреванська, б.1. Телефон/факс: (044)594-11-04. Електронна пошта: dkozachenko@ukrgasbank.com Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента: http://www.ukrgasbank.com/ukr

     

      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами: вул.Червоноармійська, б.39. Телефон/факс: (044)239-28-30. Електронна пошта: mslyuev@ukrgasbank.com Веб-сторінка: http://www.ukrgasbank.com/ukr/press

     

      Згідно статутних документів, Емітент створений на невизначений строк.

     

      Протягом звітного кварталу випадків купівлі чи продажу Емітентом понад 10 відсотків вартості активів у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи не відбулося.

     

      Протягом звітного періоду структурних змін в органах Емітента не відбулося. Станом на 01.04.2011 року мережа Емітента складається з головної установи банку, 9 філій, 270 відділень, 554 банкоматів, 11 кіосків самообслуговування, 361 банківських та 388 торговельних POS-терміналів. Поротягом І кварталу 2011 року було реорганізовано 2 філії у відділення, демонтовано 22 неефективно працюючих банкомати, знято з точок продажів 12 банківських POS-терміналів та збільшено мережу торгівельних POS-терміналів на 5 одиниць. Протягом 1 кварталу 2011 року банк продовжив реорганізацію системи управління мережею продажів шляхом переходу на «єдиний баланс». Реорганізовано Кіровоградську та Дніпропетровську філії шляхом відкриття на їх базі 2 відділень на балансі головної установи та переведено 20 відділень з балансу цих філій на баланс головної установи банку. Створені Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька обласні дирекції, у підпорядкування яких увійшли відділення, розташовані в Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Створено Чернівецьку обласну дирекцію, до складу якої увійшли відділення, розташовані відповідно у Чернівецькій області, та які раніше входили до складу Подільської регіональної дирекції.

     

      Протягом звітного періоду Емітентом не створювались дочірні підприємства та випадки набуття статусу залежного від Емітента підприємства відсутні.

     

      Випадків ліквідації дочірнього або залежного підприємства протягом звітного кварталу не було, оскільки дочірні/залежні підприємства в Емітента відсутні.

      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу станом на 01.04.2011 року складає 5 700 000 000,00 (п'ять мільярдів сімсот мільйонів) грн. Власний капітал Емітента складає 1 931 543 000,00 (один мільярд дев'ятсот тридцять один мільйон п'ятсот сорок три тисяч) грн. Протягом звітного періоду розмір та структура статутного капіталу Емітента не змінювався.

      Протягом І кварталу 2011 року випадків об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії), у яких Емітент став учасником або припинив участь не відбулось.

      Протягом звітного періоду Емітент не проводив чергових або позачергових загальних зборів акціонерів. Річні загальні збори скликаються на 28.04.2011 року.

 

^ Розділ II. Фактори ризику

      Емітент працює в умовах динамічних змін кон’юнктури на основних сегментах фінансового ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На фінансові результати діяльності Емітента в цілому впливають такі чинники, як рівень облікової ставки НБУ, ціна грошей на ринку кредитів та депозитів, зміни індексу фондового ринку України, валютний курс та рівень інфляції. Крім згаданих чинників ризику, на результати діяльності Емітента впливають також нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового законодавства, інших норм, що регулюють банківську діяльність, введення нових видів оподаткування комерційних банків. До факторів ризику, які властиві будь-якій банківській установі та можуть впливати на діяльність Емітента є наступні: кредитний, ліквідності, ринковий, процентний, валютний, операційний, стратегічний. Зазначені ризики є керованими, контролюються спрямованою на це системою управління ризиками.

     

      1. Основні функції управління кредитним ризиком покладено на кредитну Раду Емітента, яка діє в межах повноважень, визначених Правлінням Емітента та нормативів кредитного ризику, встановлених Національним банком України. Кредитна рада затверджує умови фінансування окремих кредитних проектів, класифікацію кредитного портфеля та формування резерву за активними операціями, встановлює ліміти повноважень на проведення певних активних операцій.

      Інструментами управління кредитного ризику є:

      • система лімітування операцій;

      • управління якістю кредитного портфеля;

      • аналіз концентрацій та диверсифікації активів;

      • класифікація кредитного портфеля та формування резерву за активними операціями.

      В зв’язку з політикою Емітента щодо обмеження банківського кредитування, процес управління кредитним ризиком спрямований на діючий кредитний портфель, метою управління є покращення його структури та якості, надання нових кредитів здійснюється лише першокласним клієнтам загальноукраїнського значення ( в т.ч. державної форми власності) та клієнтам Емітента, що мають добру кредитну історію та потребують додаткового фінансування задля забезпечення виконання виробничих цілей.

      В Емітента запроваджена система раннього реагування кризових явищ, що можуть спричинити невиконання зобов’язань в майбутньому, при цьому особлива увага приділяється індивідуальному моніторингу фінансового стану з метою запобігання виникнення проблемних активів, наявності та схоронності збереження заставного майна.

      Зменшення кредитного ризику досягається шляхом:

      1) обмеження повноважень кредитних органів шляхом централізації прийняття рішення проведення активних операцій на рівні кредитної Ради;

      2) відмови від укладання бланкових кредитних договорів;

      3) розгляд кредитної заявки службами Емітента, які забезпечують незалежну оцінку проекту (департамент ризик-менеджменту, юридичний департамент, департамент банківської безпеки);

      4) зміни методики розрахунку розміру овердрафту, щомісячний перегляд діючих лімітів овердрафтів в бік зменшення, оформлення забезпечення;

      5) відмови від високоризикових кредитних операцій (кредитування в іноземній валюті за відсутністю у позичальника джерел погашення даній валюті, незадовільний фінансовий стан позичальників, кредити для купівлі нерухомості на первинному ринку, бланкові кредити тощо);

      6) покращення якості сформованого кредитного портфеля та зменшення розміру простроченої заборгованості за рахунок реструктуризації заборгованості – зменшення поточного фінансового навантаження на позичальників банку в зв’язку з зниженням їх фактичної платоспроможності шляхом зменшення щомісячних обов’язкових платежів по кредитах, надання відстрочення щодо сплати основної суми боргу, переведення кредитної заборгованості в іноземній валюті у національну;

      7) застосування індивідуальних умов реструктуризації юридичних осіб з урахуванням виду бізнесу, грошових потоків, ліквідності забезпечення та перспектив діяльності в умовах кризи;

      8) посилення роботи з простроченою заборгованістю, зменшення портфеля проблемних активів (прострочених зобов’язань) за рахунок реалізації заставного майна;

      9) введення централізованої системи превентивного моніторингу для виявлення та попередження виникнення проблемних активів на ранніх етапах, посилення контролю щодо супроводження кредитної заборгованості – підтримка постійного зв’язку з клієнтом, перегляд графіків погашення із визначенням джерел погашення, перевірка наявності та стану збереження заставного майна, перевірка будь-якої негативної інформації щодо позичальника тощо.

     

      2. При здійсненні функцій контролю та моніторингу рівня процентного ризику департамент ризик-менеджменту проводить:

      • моніторинг форми кривої дохідності Емітента та оцінку її відповідності поточному ринковому рівню в розрізі строків та окремих валют;

      • моніторинг та контроль дотримання структурними підрозділами Емітента обмежень щодо встановлення процентних ставок залучення та розміщення в розрізі окремих валют;

      • аналіз дотримання Емітентом в цілому встановленого у бізнес-плані мінімального значення процентного спреду та надає пропозиції КУАП-у частині прийняття управлінських рішень щодо загального коригування кривої дохідності Емітента;

      • моніторинг впливу на стан дотримання Емітентом процентного спреду обсягів операцій та зваженої доходності (вартості) за основними процентними активами та пасивами банку;

      • аналіз сценаріїв впливу зростання чи зменшення діючих ставок за активами / пасивами, а також зміни обсягів процентних активів / пасивів на процентний результат Емітента.

     

      3. Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії менеджменту валютного ризику, яка включає у себе наступні елементи:

      • централізація управління валютним ризиком;

      • використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних збитків;

      • контроль та мінімізація сум збитків, якщо не існує можливості уникнення ризику;

      • хеджування валютного ризику за умов неможливості його уникнення;

      • встановлення системи лімітів:

      - загальну відкриту валютну позицію по банку в цілому, у розрізі підрозділів та операцій;

      - суму можливих збитків від зміни валютного курсу;

      - казначейські операції (торговельні операції, неторговельні операції з готівковою іноземною валютою, операції з банківськими металами).

      КУАП є колегіальним органом банку, який на щомісячній основі контролює виконання лімітів, в разі досягнення понадлімітних значень розглядає пропозиції департаменту ризик-менеджменту щодо приведення розміру позиції у відповідність із встановленим лімітом або переглядає/закриває ліміти.

     

      4. В процесі управління ринковим ризиком департамент ризик менеджменту здійснює оцінку ризику відкритих позицій, що підлягають впливу ринкового ризику в розрізі переліку інструментів, які формують торговий портфель Емітента. КУАП встановлює, переглядає, закриває ліміти відкритої валютної позиції за поданням департаменту ризик-менеджменту на підставі наявності факторів, що можуть свідчити про зміну валютного (фондового) ринку, які здатні спричинити стресові коливання курсів валют.

      Інструментами управління ринковим ризиком є:

      • встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі/продажу, з урахуванням умов, за яких результат проведення залежить від коливання ринкових цін;

      • встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції;

      • встановлення ліміту на вкладення у цінні папери;

      • оцінка волатильності котирувань;

      • позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон’юнктури на ринку або значного зниження ресурсної бази Емітента;

      • формування резервів на покриття можливих збитків.

     

      З метою зменшення ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик) було запроваджено наступні заходи:

      1) здійснено перегляд лімітів відкритої валютної позиції банку в частині зміни структури лімітів та зміни величини лімітів з метою зменшення величини валютної позиції та дотримання прогнозних величин ліміту Н13-1 та Н13-2;

      2) для зменшення валютного ризику кредитного портфеля в іноземній валюті в Емітента запроваджено процедуру переводу зобов’язань в національну валюту шляхом переведення поточної заборгованості клієнта в національну валюту (за заявою Клієнта) із використанням комерційного курсу продажу відповідної валюти у Емітента, який діє на дату укладання угоди;

      3) вживаються заходи щодо погашення боргових цінних паперів, що не мають активного ринку, їх емітентами;

      4) удосконалено процедуру оцінки ризику цінних паперів.

     

      5. Основним органом управління операційно-технологічним ризиком в Емітента є Правління, до повноважень якого входить формування політики з управління операційно-технологічним ризиком, затвердження відповідних політик та процедур. Комітет з питань управління операційними ризиками (КУОР) є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить втілення політики управління операційним ризиком, удосконалення бізнес-процесів, запровадження систем внутрішнього контролю, розробка комплексу заходів за результатами розгляду операційних інцидентів.

      З метою зменшення операційного ризику було запроваджено наступні заходи:

      1) для консолідації інформації та її використання з метою подальшого аналізу операційних ризиків (інцидентів) та попередження їх в майбутньому був розроблений та запроваджений програмний комплекс "База операційних інцидентів", який містить консолідовану інформацію стосовно реалізованих операційних ризиків та обсягів збитків за ними;

      2) вдосконалено процедури Емітента щодо розподілу повноважень по зберіганню БПК та їх активації;

      3) оптимізовано процедуру надання прав доступу до інформаційної бази Емітента та блокування облікових записів співробітників, що мінімізує ризик використання облікових записів співробітників, які відсутні на робочому місці (відрядження/відпустка тощо);

      4) з результатами аналізу реалізованих операційних інцидентів удосконалено ряд бізнес-процесів із запровадженням додаткових інструментів контролю, що надає можливість уникнення типових операційних інцидентів у майбутньому та зниження рівня операційних ризиків;

      5) оновлено та удосконалено процедуру розгляду скарг / пропозицій клієнтів, основною метою якої є усунення порушень та їх наслідків, що спричинили звернення клієнтів до банку.

     

      6. Управління ризиком ліквідності здійснюється шляхом застосування наступних інструментів:

      - управління ліквідністю шляхом підтримки певного обсягу високоліквідних активів;

      - встановлення планових індикаторів показників ризику ліквідності;

      - обмеження можливого дефіциту коштів шляхом встановлення внутрішньобанківського ліміту на коротку грошову позицію;

      - управління доступністю ресурсів на грошових ринках;

      - застосування параметрів фондування активних операцій;

      - використання методу сценаріїв по оцінці ліквідності щомісячних грошових потоків;

      - проведення стрес-тестування факторів, що можуть спричинити кризу ліквідності.

      З метою зменшення ризику ліквідності за оцінками фахівців емітента запроваджено наступні заходи:

      1) здійснюється поточне управління ліквідністю шляхом формування планів очікуваних надходжень та відтоку грошових коштів в наступні 30 днів, регулювання майбутнього руху грошових коштів для забезпечення прийнятного рівня ліквідності та контролю за фактичним виконанням даних планів; та довгострокове управління ліквідністю – шляхом співставлення сум за активами та пасивами прогнозного балансу (щомісячно за строками до погашення) та розробки заходів щодо підтримання у майбутньому відповідного рівня ліквідності банку;

      2) встановлено індикатори основних прогнозних показників діяльності Емітента та здійснюється щоденний / щомісячний моніторинг та контроль їх дотримання (нормативи з ліквідності, обсяг обов'язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в НБУ, обсяг залишку коштів на окремому рахунку в НБУ, ліміти кредитування тощо);

      3) розроблено графік збалансування активно-пасивних операцій за термінами погашення;

      4) з метою оптимізації залишків грошових коштів в касах структурних підрозділів Емітента затверджено ліміти залишків грошових коштів в касах структурних підрозділів, забезпечено приведення залишків грошових коштів в касі структурних підрозділів до лімітних значень шляхом реалізації надлишків грошових коштів в регіонах розташування філій/обласних управлінь/відділень Емітента або вивезення надлишків готівки до Головної установи банку. Також здійснюється щоденний моніторинг та контроль дотримання встановлених лімітів;

      5) використано інструмент рефінансування діючої кредитної заборгованості НБУ під високоліквідне забезпечення;

      6) проведено капіталізацію Емітента за участю держави;

      7) здійснюється часткове формування вторинного запасу ліквідності у вигляді ОВДП;

      8) виходячи з аналізу ринку та з метою забезпечення залучення коштів від суб'єктів господарювання на депозитні та поточні рахунки, а також для збільшення залишків коштів на рахунках банком розроблено та запроваджено ряд депозитних акцій, програм та прийнято рішення в сфері процентної політики Емітента;

      9) для точок продажу Емітента встановлено плани щодо утримання депозитної бази клієнтів банку та залишків коштів на поточних рахунках, а також щодо забезпечення рівня погашення кредитної заборгованості клієнтами.

     

      7. Ризики інвестування практично відсутні, оскільки всі випуски цінних паперів Емітента є додатково забезпечиними. Щодо факторів, які можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, то є можливість докапіталізації Емітента, що спричинить зменшення частки кожного з акціонерів.

     

      8. Стосовно фінансово-господарського стану Емітента, можна виключити ризики нестачі ресурсів та конкурентноспроможності, оскільки Емітент є одним із банків в Україні з найбільшим розміром власного та статутного капіталу.

     

      9. Серед інших ризиків в діяльності Емітента можна виділити політичну нестабільність в країні, податкове навантаження та неефективну судову систему. Проте, Емітент не може вплинути на розвиток цих подій.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      Основним видом діяльності емітента за КВЕД є "Інше грошове посередництво" - 65.12.0. Протягом звітного періоду Емітен не здійснював нові види діяльності та не припиняв існуючі.

      Оскільки Емітент є банківською установою, серед основних продуктів можна виділити: депозити та кредити фізичних та юридичних осіб, інвестиційна діяльність (діяльність на фондовому ринку), діяльність на міжбанківському ринку. Саме за рахунок цих продуктів Емітент отримав левину долю свого прибутку. Сума залучених депозитів за І квартал 2011 року становить 1 856 724,32 ( один мільярд вісімсот п'ятдесят шість мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі) грн.; виданих кредитів - 2 172 731,04 (два мільярди сто сімдесят два мільйони сімсот тридцять одна тисяча) грн.; продаж цінних паперів - 3 039 196,62 (три мільярди тридцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч) грн.

      За даними управлінської звітності загальні доходи Емітента на 01.04.2011 року склали 493,2 млн.грн., у тому числі процентні - 457,5 млн.грн. (92,8%), комісійні - 28,0 млн.грн.(5,7%), інші доходи - 7,7 млн.грн.(1,6%). Найбільшу питому вагу в структурі доходів Банку традиційно займають процентні доходи, розмір яких за 1 квартал 2011 рік становив 457,5 млн. грн. (92,8%). Найбільший обсяг процентних доходів Банк отримав від кредитування клієнтів 379,5 млн. грн.(76,9% ), у тому числі 300,1 млн. грн. (60,8%) процентних доходів отримано від кредитування юридичних осіб та 79,4 млн. грн. (16,2%) – від кредитування роздрібних клієнтів. За підсумками 1 кварталу 2011 року Банком отримано 28,0 млн. грн. комісійних доходів (5,6% загальних доходів), питому вагу у формуванні цього показника становить розрахункове касове обслуговування приватних клієнтів 10,0 млн. грн. та корпоративних клієнтів 4,4 млн. грн. також операції з платіжними картками 9,7 млн. грн. і валютні операції 1,1 млн. грн. У 1 кварталі 2011р. завдяки інтенсифікації діяльності Банку у сфері кредитного та розрахунково-касового обслуговування клієнтів вдалось отримати досить значні обсяги комісійних доходів.

      Значну частину цих прибутків отримано від кредитування юридичних осіб Емітента.

     

      Протягом звітного кварталу Емітент удосконалював умови вже діючих продуктів, прирівнюючи їх до ринкових та роблячи більш привабливими та конкурентоспроможними.

     

      Протягом звітного періоду змін в системі збуту продукції не відбулося. Як і раніше, Емітент використовував власні канали збуту, оскільки не має дочірніх компаній. Серед власних можна виділити: Головна установа банку, обласні дирекції та філіали.

     

      Оскільки Емітент є банківською установою та не здійснює виробничої діяльності, Емітент не використовує сировини.Протягом звітного кварталу жоден з клієнтів не приніс більше 10% доходу Емітента.

     

      Емітент не здійснював спільну діяльність з іншими підприємствами, установами та організаціями протягом І кварталу 2011 року.

     

      Протягом І кварталу 2011 року Емітент не отримував (продовжував, анулював) ліцензії та дозволи, необхідні для його діяльності.

     

      Протягом звітного періоду Емітент не набував прав інтелектуальної власності на об'єкти нематеріальних активів, а також не мав об'єктів, щодо яких права інтелектуальної власності припинили чинність.

     

      Протягом І кварталу 2011 року Емітент не проводив науково-дослідницьку роботу.

     

      Протягом І кварталу 2011 року Емітентом було витрачено 7 913 671,00 (сім мільйонів дев’ятсот тринадцять тисяч шістсот сімдесят одна) грн. 00 коп. на капітальні інвестиції в необоротні активи.

      Серед основних витрат можна виділити наступні:

      1. Броньовані відгороджувальні конструкції до касових вузлів, згідно вимог НБУ - 2 130 243,31 грн. Контрагентами виступили ДП "Сакура Гласс", ТОВ "Сакура І", ТОВ "Валмакс Груп", ПП "Галкон", ТзОВ "СпецБанкМеблі". Фактичний відток горошових коштів згідно договорів - січень-березень 2011 року;

      2. Меблі - 66 015,00 грн. Контрагент - СПД ФО Наумчук А.А. Фактичний відток горошових коштів згідно договорів - 28.01.2011 року;

      3. Джерела безперебійного живлення - 477 504,00 грн. Контрагент - ТОВ "Сістем Інтегрейшн Сервіс". Фактичний відток горошових коштів згідно договорів - 18.02.2011 року та 16.03.2011 року;

      4. Ремонтно-будівельні роботи з перепланування приміщення - 72 320,40 грн. Контрагент - ТОВ "Ковчег" та ТОВ "Комплексний сервіс". Фактичний відток горошових коштів згідно договорів - 04.03.2011 року та 31.03.2011 року;

      5. Монтаж системи відеонагляду - 49 430,00 грн. Контрагент - ФОП Білашов Д.В. Фактичний відток горошових коштів згідно договору - 16.03.2011 року;

      6. Ліцензії "Microsoft" на 2011 рік - 4 781 797,05 грн. Контрагент - ЗАТ "Інком". Фактичний відток горошових коштів згідно договору - 30.03.2011 року.

      Джерела фінансування за всіма капітальними інвестиціями- власні кошти.

     

 

^ Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      До основних засобів Емітента належать основні засоби виробничого призначення:

      - будівлі та споруди;

      - машини та обладнання;

      - транспортні засоби;

      - інші.

      Основні засоби невиробничого призначення відсутні.

      Інформація про вартість основних засобів:

      1) Будівлі, споруди та передавальні пристрої: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 561 878 678,64 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 548 938 082,23 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 530 530 345,66 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 514 326 881,29 грн.

      2) Інвестиційна нерухомість: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 11 636 589,00 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 11 636 589,00 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 11 636 589,00 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 11 636 589,00 грн.

      3) Машини та обладнання: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 151 792 558,29 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 59 243 596,39 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 152 799 263,68 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 54 683 262,37 грн.

      4) Транспортні засоби: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 18 480 346,16 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 5 272 963,17 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 18 480 346,16 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 4 553 944,37 грн.

      5) Інструменти, прилади, інвентар (меблі): первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 45 261 500,71 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 20 847 806,64 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 49 465 718,82 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 22 964 716,25 грн.

      6) Інші основні засоби: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 9 869 108,27 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 3 266 154,00 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 10 016 159,52 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 3 001 435,91 грн.

      7) Інші необоротні матеріальні активи: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 42 405 658,96 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 5 821 125,56 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 41 979 392,88 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 5 407 023,09 грн.

      8) Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 112 110 420,83 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 112 110 420,83 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 109 822 004,53 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 109 822 004,53 грн.

      9) Нематеріальні активи: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 15 084 184,21 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 6 507 868,43 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 15 084 184,21 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 5 686 389,01 грн.

      10) Земельні ділянки: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду - 0,00 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду - 0,00 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду - 31 719 460,00 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду - 31 719 460,00 грн.

     

     

      Ступінь зносу основних засобів:

      - будівлі та споруди - 1%;

      - машини та обладнання - 12%;

      - транспортні засоби - 17%;

      - інші - 10%.

     

      Для амортизації основних засобів Емітент застосовує прямолінійний метод. Первісна (переоцінена) вартість повністю замортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись станом на 01.04.2011 року становить 57 074 141,04 (п'ятдесят сім мільйонів сімдесят чотири тисячі сто срок одна ) грн.

     

      Всі основні засоби використовуються в банківській діяльності в повному обсязі, знаходяться (у виробничих приміщеннях чи поза ними в залежності від категорії) за адресами Головної установи банку, філій, регіональних представництв, обласних дирекцій, обласних управлінь та безбалансових відділень. Протягом звітного періоду змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапозонах строків корисного використання не було. Також Емітентом не визнавалися витрати від зменшення корисності об'єктів необоротних активів. Емітент не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція), вилучених з експлуатації для продажу, отриманих за рахунок цільового фінансування.

     

      Протягом І кварталу 2011 року Емітентом було витрачено коштів на капітальний ремонт основних засобів в 2 рази менше (в сумі 72 320,40 грн.) ніж в попередньому 2010 році (136 028,99 грн.). Це обумовлено режимом економії та скороченням обсягів капітальних інвестицій в цілому по банку. Проте, протягом І кварталу 2011 року Емітентом було витрачено коштів на поточний ремонт основних засобів на 38 563,02 грн. більше ніж в попередньому кварталі 2010 року (392 511,26 грн.). Це було обумовлено режимом економії, а також ступенем зносу основних засобів, який щороку зростає.

      Крім того, в 1 кварталі 2011 року Емітентом було витрачено коштів на придбання та модернізацію основних засобів в сумі 1 751 701,42 грн. та 2 586 882,80 грн. відповідно. Що в 15 та 20 разів більше, ніж в попередньому 1 кварталі 2010 року (115 400,50 грн. та 127 512,98 грн. відповідно). Це обумовлено дообладнанням касових вузлів броньованими відгороджувальними конструкціями та системами відеонагляду в усіх структурних підрозділах Емітента згідно вимог НБУ щодо додаткового захисту кас банків.

     

      Протягом І кварталу 2011 року Емітент не надавав в заставу основних засобів і не мав змін в незавершеному будівництві.

     

      Також Емітент не має основних засобів, щодо яких за 1 квартал 2011 року виникли передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.

     

      Протягом І кварталу 2011 року Емітент не здійснював переоцінки основних засобів.

     

     

     

     

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      Станом на 01.04.2011 року кількість працівників складає 3 927 чол. З них:

      1. Головна установа - 988 чол.;

      2. Київська РД - 542 чол.;

      3. Черкаська ОД - 181 чол.;

      4. Подільська РД - 238 чол.;

      5. Волинська РД - 297 чол.;

      6. Одеська ОД - 268 чол.;

      7. Кіровоградська ОД - 63 чол.;

      8. Івано-Франківська ОУ - 33 чол.;

      9. Дніпропетровська ОД - 135 чол.;

      10. Запорізька ОД - 46 чол.;

      11. Донецька філія - 148 чол.;

      12. Полтавська філія - 104 чол.;

      13. Сімферопольська філія - 171 чол.;

      14. Сумська філія - 131 чол.;

      15. Харківська філія - 118 чол.;

      16. Луганська філія - 182 чол.;

      17. Львівська філія - 135 чол.;

      18. Ужгородська філія - 98 чол.;

      19. Херсонська філія - 49 чол.

     

      Фонд оплати праці Емітента на кінець звітного періоду становить 53 255 тис.грн.

     

      Чисельність працівників протягом звітного періоду збільшилась на 12 чоловік, що відповідає структурним змінам та необхідності якісного та своєчасного виконання виробничих завдань.

     

      Протягом звітного періоду правочини з працівниками Емітента не укладались, зобовязання емітента, які стосуються можливої участі працівників Емітента у його статутному капіталі не виникали.

 

^ Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      Протягом звітного періоду змін в компетенції органів Емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень Емітента не відбулося.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Зміст iconЗміст
В останні роки в сферу психогенетических досліджень включається й індивідуальний розвиток: І механізми переходу з етапу на етап,...

Зміст iconЗміст вступ
...

Зміст iconПоясніть, у чому полягає зміст та значення теореми Котельникова
Семантична (Акад. Маркевич О. О. Вартість інфи тим вища, чим більше змін робиться в сфері керування)

Зміст iconЗміст Від авторів Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини
Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

Зміст iconЗміст вступ розділ 1 проблеми розслідування вбивств на замовлення
Стан злочинності в Україні, соціальні причини виникнення вбивств на замовлення

Зміст iconДепартамент розвитку приватного та фінансового сектору
Цей документ має обмежене розповсюдження І може використовуватися адресатами лише при виконанні своїх офіційних обов’язків. Зміст...

Зміст iconКримінальне право України
Матеріальний зміст кримінально-правових відносин складає сукупність прав І обов‘язків суб‘єктів цих відносин. Предметом кримінального...

Зміст iconСтаття 1 Новий зміст Конвенції
На виконання статей 6 І 19, § 2 Міжнародної конвенції про залізничні перевезення, підписаної в Берні 9 травня 1980 року, в подальшому...

Зміст iconЗміст перелік умовних скорочень вступ розділ загальна характеристика...
Розділ загальна характеристика інституту клопотань у кримінальному процесі

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница