Вступ 4
НазваниеВступ 4
страница1/8
Дата публикации15.03.2013
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8РОЗВИТОК ІНВЕСТУВАННЯ БАНКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
ЗМІСТВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

13Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків України

13Аналіз науково-методичних засад фінансової оцінки інвестиційних проектів

28Сучасні технології банківського обслуговування та інноваційні тенденції їх розвитку

45

Висновки до розділу 1

64

^ РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

68

2.1.

Методичні підходи до прийняття рішень відносно інвестування проектів з впровадження інноваційних банківських технологій в умовах недостатньої інформації

68

2.2.

Застосування методики інтервальної оцінки ризиків інвестування проектів розвитку системи обслуговування клієнтів банку

90

2.3.

Методичні основи виявлення та дослідження додаткових фінансових потоків, утворених внаслідок впровадження в банку нових технологій обслуговування клієнтів

104

Висновки до розділу 2

118

^ РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

121

3.1.

Застосування методики рейтингової оцінки впливу клієнтоорієнтованих інновацій на конкуренту позицію банку на інвестиційному ринку

1213.2.

Оцінка фінансових результатів інвестування комерційним банком проекту з впровадження нових технологій обслуговування клієнтів

137

3.3.

Дослідження перспективних напрямів застосування банківського інвестиційного капіталу в умовах становлення економічних відносин інформаційного суспільства

164

Висновки до розділу 3

172

ВИСНОВКИ

175

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

179

ДОДАТКИ

193ВСТУП
Актуальність теми дослідження. В умовах інтеграції банківської системи України до світового економічного простору конкурентоспроможність банків багато в чому залежить від їх бажання та можливості переходити від застосування традиційних механізмів і процедур обслуговування клієнтів до впровадження інноваційних банківських продуктів та операцій, розширення асортименту пропонованих послуг. Здатність банку розробити та впровадити нові технології клієнтоорієнтованого банкінгу суттєво залежить від наявності у нього необхідної кількості фінансових ресурсів, відповідності його інвестиційної політики стратегічним завданням інноваційного розвитку, достатнього рівня кадрового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення тощо. Крім того, запорукою успішного впровадження в банках нових технологій по роботі з клієнтами є наявність відповідної методичної бази, яка б дозволила прийняти виважене рішення щодо доцільності інвестування в ці технології, визначити імовірність досягнення поставленої мети, оцінити рівень інвестиційного ризику. Існуючі методичні підходи не можуть бути в чистому вигляді застосовані для прийняття інвестиційних рішень у сфері інноваційних клієнтоорієнтованих банківських технологій, що обумовлює необхідність їх розвитку з метою врахування технологічних особливостей впровадження нових банківських продуктів і відповідних змін у структурі банківських ризиків. Саме це і визначає актуальність дисертаційного дослідження.

Теоретичні засади та практичні механізми інвестування банками інноваційних технологій активно досліджуються у світовій і вітчизняній науковій літературі. Так, різні аспекти цієї проблеми висвітлені у наукових працях І.О. Бланка, А.Д. Бутка, Т.А. Васильєвої, О.В. Васюренка, І.О. Губарєвої, А.О. Єпіфанова, М.М. Єрмошенка, С.В. Захаріна, С.М. Ілляшенка, С.М. Козьменка, В.П. Кузов­лєва, І.М. Крупки, Т.Л. Малової, Т.В. Майорової, А.А. Пересади, І.О. Плужникова, І.В. Сала, М.В. Стирського, Л.П. Толстової, О.Л. Шерстюка, В.І. Угріна та інших науковців.

У той же час, незважаючи на значну кількість наукових досліджень щодо фінансування банками нових технологій обслуговування клієнтів, а також підвищення актуальності та практичної значущості цієї проблеми останнім часом, вона поки що залишається не вирішеною остаточно. Ґрунтовного дослідження потребує комплекс питань, пов’язаних з отриманням об’єктивної та багатопараметричної оцінки ефективності інвестиційних проектів, які реалізуються в рамках інноваційної клієнтоорієнтованої стратегії розвитку банку. Саме це і стало визначальним при обґрунтуванні актуальності теми дослідження, обумовили його мету, завдання та зміст.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження були використані при виконанні таких науково-дослідних тем: “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності” (номер державної реєстрації 0102U006965), “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер державної реєстрації 0107U012112), “Стан і перспективи розвитку банківської системи України” (номер державної реєстрації 019U044204). До звітів за цими темами включені рекомендації автора щодо оцінки фінансового результату від інвестування в розробку нових банківських технологій обслуговування клієнтів, додаткових фінансових потоків, що утворюються в банку внаслідок впровадження цих технологій, ризику здійснення цих операцій.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розвиток науково-методичних засад інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів, розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності інвестування.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

 • визначити особливості інвестиційної діяльності банків України, систематизувати існуючі науково-методичні підходи до прийняття банками інвестиційних рішень;

 • дослідити та систематизувати сучасні технології банківського обслуговування клієнтів та інноваційні тенденції їх розвитку;

 • розробити науково-методичний підхід до рейтингової оцінки впливу клієнтоорієнтованих інновацій на конкурентну позицію банку на інвестиційному ринку;

 • визначити особливості інвестування банками принципово нових і найризикованіших технологій обслуговування клієнтів (венчурного фінансування), удосконалити науково-методичні підходи до розрахунку його ефективності;

 • виявити додаткові фінансові потоки, що утворюються в банку внаслідок впровадження нових клієнтоорієнтованих технологій, дослідити особливості їх формування;

 • поглибити науково-методичні підходи до дискретної та інтервальної оцінки фінансового результату від інвестування банками в інноваційні продукти, виявити його функціональну залежність від рівня ризику та швидкості зміни дохідності;

 • розробити комплексний підхід до визначення рівня ризиків інвестування у розробку нових банківських продуктів і рекомендації щодо їх зниження.

^ Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі інвестування банками проектів з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.

^ Предметом дослідження є принципи, методи та інструменти інвестування банками проектів з впровадження клієнтоорієнтованих інновацій.

Методи дослідження. Загальну теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять фундаментальні положення економічної теорії ефективності, інвестування та інноватики, сучасні концепції інвестиційного та інноваційного менеджменту в банках, а також наукові праці, присвячені проблемам інвестиційного забезпечення реалізації клієнтоорієнтованих інноваційних проектів.

У процесі дослідження залежно від його цілей і задач використано такі сучасні методи дослідження, як: методи емпіричних і теоретичних досліджень (аналіз і синтез, групування – при визначенні сутності та систематизації інноваційних технологій обслуговування клієнтів банків; логічне узагальнення – при визначенні особливостей інвестиційної діяльності банків України; моделювання, порівняльний аналіз, регресійний аналіз, метод експертних оцінок – при розробці методичного підходу до визначення комплексної оцінки ефективності інвестування банками клієнтоорієнтованих інновацій і рейтингової позиції банку на інвестиційному ринку); формалізація – при розробці рекомендацій щодо зниження рівня ризику інвестування в розвиток системи обслуговування клієнтів банків України); методи аналізу ситуації (нечіткої логіки, теорії ймовірностей – при імовірнісній оцінці вартості інноваційних проектів у банках).

Інформаційною базою наукового дослідження є: законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, опрацьовані особисто автором проектні матеріали щодо технологій обслуговування клієнтів у банках України, офіційні дані Держкомстату України та комерційних банків України, аналітичні та статистичні огляди, звіти міністерств, відомств, науково-дослідних центрів; періодичні та монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів.

^ Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у розвитку науково-методичних засад прийняття у банках інвестиційних рішень щодо впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів, розробці практичних рекомендацій щодо підвищення їх ефективності.

Найбільш вагомими теоретичними та практичними науковими результатами дисертаційного дослідження є такі:

вперше:

 • розроблено науково-методичні підходи до дискретної та інтервальної оцінки фінансового результату від реалізації інвестиційних проектів з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів. Для отримання дискретної оцінки запропоновано імовірнісний підхід, який передбачає розрахунок імовірності прийняття рішення щодо впровадження проекту, апостеріорної імовірності досягнення визначеного рівня ефективності проекту, врахування приведеної вартості фінансових потоків від реалізації інноваційної клієнтоорієнтованої технології та інвестиційних вкладень у проект. Для інтервальної оцінки розроблено підхід на основі методів нечіткої логіки, який передбачає оцінку: чистого фінансового потоку від реалізації проекту, сукупної вартості володіння проектом, ставки дохідності;

 • запропоновано інтервально-інтегральний підхід до визначення рівня ризику інвестиційного проекту з впровадження нових банківських продуктів на основі байєсівського аналізу виходячи з імовірності досягнення певного рівня ефективності проекту відповідно до визначених інтервальних меж, а також імовірності того, що інтегральна оцінка найбільш релевантних для клієнтоорієнтованих банківських інновацій видів ризику відповідатиме певному інтервалу;

удосконалено:

 • процедуру врахування здійснюваних банком клієнтоорієнтованих інновацій при визначенні його рейтингової позиції на інвестиційному ринку, який, на відміну від існуючих, передбачає розрахунок поточної (тактичної) та перспективної (стратегічної) рейтингових оцінок банку, що базуються на визначенні блоків показників (достатності капіталу, ліквідності, якості активів, структурних показників роботи банку, дохідності, прибутковості, ефективності, рентабельності та показників ефективності використання персоналу), їх зважуванні за методом аналізу ієрархій і врахуванні апостеріорної імовірності того, що банк буде інвестиційно привабливим для впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів;

 • науково-методичний підхід до прийняття інвестиційних рішень щодо венчурного фінансування банком проекту з впровадження принципово нових технологій обслуговування клієнтів, який відрізняється від існуючих врахуванням специфіки розподілу імовірності прийняття інвестиційного рішення внаслідок фінансування банком цього проекту на ранніх етапах його життєвого циклу;

набули подальшого розвитку:

 • теоретичні засади визначення функціональної залежності фінансового результату інвестиційного проекту з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів банку від рівня ризику та швидкості зміни дохідності, що дозволило визначити граничні умови доцільності банківського інвестування в клієнтоорієнтовані інформаційні технології;

 • методичні основи формування додаткових фінансових потоків, що утворюються в банку внаслідок впровадження нових технологій клієнтоорієнтованого банкінгу. Зокрема, вихідний фінансовий потік банку до впровадження нових технологій запропоновано розраховувати як суму адміністративно-господарських витрат, витрат по рахунках клієнтів та інших видатків. Для визначення вхідного фінансового потоку банку після впровадження інновацій розроблено регресійну модель, яка доводить його залежність від операційних доходів, доходів від розміщення ресурсів, від продажу ресурсів, від роботи обмінних пунктів та інших надходжень і дозволяє врахувати не тільки явний, але й неявний ефект від реалізації в банку проекту з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.

^ Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у тому, що отримані в роботі теоретичні узагальнення та запропоновані методичні рекомендації створюють підґрунтя для побудови цілісної системи оцінки банками України фінансових результатів від реалізації заходів клієнтоорієнтованого банкінгу. Запропонований методичний підхід до прийняття банками інвестиційних рішень у сфері інноваційних технологій обслуговування клієнтів дає можливість оцінити альтернативні варіанти реалізації стратегічних можливостей впровадження нових банківських продуктів і послуг, приймати гнучкі управлінські рішення на основі наявної інформації та при появі нових даних по проекту з врахуванням ризиків, властивих інноваційним банківським технологіям.

Розроблені методичні підходи та рекомендації щодо оцінки ризиків при інвестуванні в інноваційні технології обслуговування клієнтів впроваджені в практичну діяльність Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів і фінансування тероризму Національного банку України (довідка № 1987 від 20.11.2008); щодо рейтингової оцінки впливу інвестиційної діяльності банку на його конкурентну позицію – в діяльність АБ “Столичний” (довідка № 257 від 17.11.2008); щодо обґрунтування ефективності інвестування в інноваційні підсистеми “Portmone”, “Інтернет-кредитування” та підсистеми обліку доходів і витрат – в діяльність Глухівського відділення АКБ “Правекс-Банк” (довідка № 351-362 від 12.11.2008).

Результати наукових розробок використовуються у навчальному процесі ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” при викладанні дисциплін: “Банківські операції”, “Аналіз банківської діяльності”, “Інвестиційний аналіз”, “Інвестиційне кредитування”, “Інформаційні системи в економіці”, “Математичні моделі в менеджменті і маркетингу” (акт від 12.09.2008).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним, самостійно виконаним дослідженням. Отримані в ній наукові результати, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок здобувача в роботах, виконаних у співавторстві, полягає в [1] – розробці комплексного методу рейтингової оцінки надійності банків на основі байєсівського підходу; [3] – розробці показників оцінки споживчої привабливості інтерактивних банківських продуктів; [6] – порівняльному аналізі інвестиційної та кредитної діяльності банків; [9] – розробці підходу до врахування операційного ризику в діяльності комерційного банку; [10] – обґрунтуванні необхідності оцінки операційного ризику методом байєсівського аналізу; [2] – розробці бінарних показників та ймовірнісного підходу до оцінки ризиків.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження були оприлюднені та отримали схвальну оцінку на науково-практичних конференціях, зокрема: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень – 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні” (м. Полтава, 2004); ІV Всеукраїнській конференції молодих науковців ІТОНТ-2004 “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (м. Черкаси, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції “Наука: теорія і практика – 2006” (м. Дніпропетровськ, 2006); ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика економіки та підприємництва” (м. Алушта, 2007); VІ Всеукраїнській конференції молодих науковців ІТОНТ-2008 “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (м. Черкаси, 2008); Х Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2007); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір” (м. Львів, 2008); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України” (м. Алушта, 2008).

^ Наукові публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження опубліковано в 17 наукових працях загальним обсягом 8,3 друк. арк., з яких особисто автору належить 7,0 друк. арк., у тому числі: 2 колективні монографії, 8 статей у наукових спеціалізованих виданнях (з них 4 – у співавторстві), 7 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.

^ Структура і зміст дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Повний обсяг дисертації становить 250 сторінок, у тому числі: на 58 сторінках розміщено 34 таблиці, 12 рисунків, 10 додатків і список використаних джерел із 131 найменування.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Вступ 4 iconКочерган М. П. Вступ до мовознавства
Дорошенко С.І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1974

Вступ 4 iconДля заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте
Вступ

Вступ 4 iconВступ
Загальна характеристика посередницького правовідношення. Посередництво як підприємницька діяльність 36

Вступ 4 iconТараса Шевченка На правах рукопису Залєвська-шишак анна дмитрівна удк 330. 117: 336. 13
Вступ

Вступ 4 iconЗміст вступ
...

Вступ 4 icon1999. 432с. Abraham Harold Maslow the farther reaches of human nature
Перев с англ. А. М. Татлы- баевой. Научи, ред., вступ статья и коммент. Н. Н. Акулиной. Спб.: Евразия

Вступ 4 iconПлан Вступ стр. 3 Выявление индикаторов 4 Метод ключевых участков и экологических профилей 4
Тес­ная связь индикационных исследований с аэрометодами тре­бует от него знаний по дешифрированию аэрофотоснимков

Вступ 4 iconЗміст вступ розділ 1 проблеми розслідування вбивств на замовлення
Стан злочинності в Україні, соціальні причини виникнення вбивств на замовлення

Вступ 4 iconПр-подразделение в органах государственного управления. Щебуняев А
В настоящее время она приобрела огромное зна­чение в деятельности органов государства, что обусловлено вступ­лением человечества...

Вступ 4 iconЗрелые годы
Дневник. Зрелые годы: (1930-1960) / Ред., вступ ст., примеч и коммент. Г. Рудзите; Пер с латыш. Л. Цесюлевича. – Мн.: Звезды Гор,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница