Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента
НазваниеІдентифікаційний код за єдрпоу емітента
страница7/37
Дата публикации15.03.2013
Размер4.37 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

     

      7.1. Інформація про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.

      Органами управління Банку є:

      - Загальні збори акціонерів.

      - Наглядова рада.

      - Правління.

      Органами контролю Банку є:

      - Ревізійна комісія.

      - Служба внутрішнього аудиту Банку.

     

      ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

      Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

      До виключної компетенції Загальних зборів належить:

      1. Визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання

      2. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку.

      3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

      4. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».

      5. Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення.

      6. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку

      7. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

      8. Прийняття рішення про форму існування акцій.

      9. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку.

      10. Розподіл прибутку Банку.

      11. Затвердження розміру річних дивідендів.

      12. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.

      13. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

      14. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

      15. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, акції та дивідендну політику Банку, а також внесення змін до них.

      16. Затвердження кодексу корпоративного управління Банку.

      17. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

      18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

      19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

      20. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до матеріальної відповідальності.

      21. Прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

      22. Обрання комісії з припинення Банку.

      23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

      24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

      25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України або Положенням про Загальні збори Банку.

      Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

      Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

      Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради Банку або Правління Банку.

      Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку.

     

      НАГЛЯДОВА РАДА

      Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

      Члени Наглядової ради обираються на три роки з числа акціонерів Банку (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичних осіб) або їх представників (при цьому, акціонер-юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді). Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 7 (семи) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

      До виключної компетенції Наглядової ради належить:

      1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку.

      2. Погодження річного бюджету Банку, затвердженого Правлінням. Погодження відбувається протягом 30 днів після передачі Правлінням затвердженого річного бюджету Наглядовій раді. Якщо протягом 30 днів Наглядова рада більшістю голосів не відхилила цей річний бюджет, він вважається таким, що набрав чинності.

      3. Погодження проектів річного та квартального фінансових звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам.

      4. Прийняття рішення щодо покриття збитків.

      5. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку, а саме: про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про операції з пов’язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.

      6. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.

      7. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії.

      8. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

      9. Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

      10. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.

      11. Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

      12. Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту розподілу прибутку.

      13. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

      14. Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.

      15. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.

      16. Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

      17. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.

      18. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління.

      19. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правління Банку.

      20. Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.

      21. Контроль за діяльністю Правління Банку.

      22. Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.

      23. Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.

      24. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Банку, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Банку та посадових осіб дочірніх підприємств.

      25. Визначення принципів побудови організаційної структури Банку.

      26. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств Банку, затвердження їх статутів.

      27. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.

      28. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

      29. Обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

      30. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

      31. Визначення дати складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

      32. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.

      33. Погодження призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку.

      34. Вирішення питань про участь Банку чи дочірніх підприємств у створенні банківських об’єднань, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.

      35. Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), а саме:

      – встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

      – встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

      – встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

      – встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат за зазначеними операціями. Положення про Наглядову раду може передбачати можливість встановлення додаткових лімітів (граничних сум) щодо проведення активних операцій.

      36. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

      37. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

      38. Затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов’язаних осіб відповідно до актів внутрішнього регулювання Банку.

      39. Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.

      40. Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

      41. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

      42. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.

      43. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.

      44. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

      45. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

      46. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом.

      47. Розгляд щоквартальних звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

      48. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

     

      ПРАВЛІННЯ

      Правління є виконавчим органом Банку, який очолює Голова Правління.

      Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

      До компетенції Правління належить:

      1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Банку, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Банку, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).

      2. Затвердження річного бюджету Банку з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Банку.

      3. Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

      4. Організація господарської діяльності Банку, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

      5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

      6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

      7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності.

      8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Банку, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.

      9. Прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) відділень Банку та затвердження положення про них, визначення переліку операцій відділень Банку.

      10. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами. Рішення щодо набуття Банком корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання, приймається Правлінням самостійно в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління.

      11. Затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Банку, а також регулюють поточну діяльність Банку, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

      12. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

      13. Визначення організаційної структури Банку.

      14. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку.

      15. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Банку, забезпечення виконання покладених на них завдань.

      16. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

      17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

      18. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.

      19. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.

      20. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку, визначення порядку їх використання та охорони.

      21. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

      22. Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

      23. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

      Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

      Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

      Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п’ять) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 (п’яти) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

     

      РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

      Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

      Ревізійна комісія:

      1. Контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України.

      2. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

      3. Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Банку за підсумками попереднього (звітного) року.

      4. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

      Члени Ревізійної комісії обираються з числа акціонерів Банку (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичних осіб) або їх представників виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії.

     

      СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ

      Банк створює службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю Наглядової ради та здійснює перевірки діяльності Банку (його структурних підрозділів).

      Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:

      – наглядає за поточною діяльністю Банку;

      – контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

      – перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;

      – аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;

      – надає Наглядовій раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;

      – інші функції, пов’язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

      Керівник служби внутрішнього аудиту призначається і звільняється з посади за погодженням з Наглядовою радою. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.

     

      7.2. Інформація про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента.

      Рішенням загальних зборів АБ «Укргазбанк» (протокол від 28.04.2011р. №1) внесено зміни до:

      - Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про Загальні збори АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про Наглядову раду АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про Правління АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про Ревізійну комісію АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Положення про акції та дивідендну політику АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції;

      - Кодексу корпоративного управління АБ «Укргазбанк» шляхом викладення його у новій редакції.

      http://ukrgasbank.com/ukr/about/ - адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документів, які регулюють діяльність органів емітента.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37

Похожие:

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconКод 92. 40. 1 послуги з інформаційного супроводження діяльності банку...
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Пат аб “Укргазбанк”, 23697280

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код за єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗатверджено
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconМи, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені...
Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691), місцезнаходження: м. Одеса, Думська площа, 1, І на підставі Закону України...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЛіцензія ав 566422, р/р №26007210187349 в Філіі ат «ПроКредит Банк»,...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТоргово-промислова палата україни the ukrainian chamber of commerce and industry
Розрахунковий рахунок 260020128332 в Укрексімбанку м. Києва, мфо 322313 Код єдрпоу 00016934

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТ ов «імперія подорожей» Фактична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська,...
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница