Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента
НазваниеІдентифікаційний код за єдрпоу емітента
страница6/37
Дата публикации15.03.2013
Размер4.37 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

     

      5.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів станом на початок і кінець звітного року.

      Первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів станом на початок звітного року – 01.01.2011р.:

      Земельні ділянки – (первісна (переоцінена) вартість – 0,00 грн.; залишкова вартість – 0,00 грн.);

      Будівлі, споруди та передавальні пристрої – (первісна (переоцінена) вартість - 561 878 678,64 грн.; залишкова вартість - 548 938 082,23 грн.);

      Інвестиційна нерухомість – (первісна (переоцінена) вартість - 11 636 589,00 грн.; залишкова вартість - 11 636 589,00 грн.);

      Машини та обладнання – (первісна (переоцінена) вартість - 151 792 558,29 грн.; залишкова вартість - 59 243 596,39 грн.);

      Транспортні засоби – (первісна (переоцінена) вартість - 18 480 346,16 грн.; залишкова вартість - 5 272 963,17 грн.);

      Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – (первісна (переоцінена) вартість - 45 261 500,71 грн.; залишкова вартість - 20 847 806,64 грн.);

      Інші основні засоби – (первісна (переоцінена) вартість - 9 869 108,27 грн.; залишкова вартість - 3 266 154,00 грн.);

      Інші необоротні матеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 42 405 658,96 грн.; залишкова вартість - 5 821 125,56 грн.);

      Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 112 110 420,83 грн.; залишкова вартість - 112 110 420,83 грн.);

      Нематеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 15 084 184,21 грн.; залишкова вартість - 6 507 868,43 грн.);

      ВСЬОГО станом на 01.01.2011р. – (первісна (переоцінена) вартість - 968 519 045,07 грн.; залишкова вартість - 773 644 606,25 грн.).

     

      Первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів станом на кінець звітного року – кінець дня 31.12.2011р.:

      Земельні ділянки – (первісна (переоцінена) вартість – 28 554 700,00 грн.; залишкова вартість – 28 554 700,00 грн.);

      Будівлі, споруди та передавальні пристрої – (первісна (переоцінена) вартість - 491 235 679,00 грн.; залишкова вартість - 491 235 679,00 грн.);

      Інвестиційна нерухомість – (первісна (переоцінена) вартість - 10 265 700,00 грн.; залишкова вартість - 10 265 700,00 грн.);

      Машини та обладнання – (первісна (переоцінена) вартість - 157 119 122,20 грн.; залишкова вартість - 47 030 988,58 грн.);

      Транспортні засоби – (первісна (переоцінена) вартість - 18 018 172,65 грн.; залишкова вартість - 2 521 769,55 грн.);

      Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – (первісна (переоцінена) вартість - 50 371 152,83 грн.; залишкова вартість - 17 682 513,53 грн.);

      Інші основні засоби – (первісна (переоцінена) вартість - 9 725 994,31 грн.; залишкова вартість - 1 774 028,95 грн.);

      Інші необоротні матеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 37 335 029,52 грн.; залишкова вартість - 2 778 263,90 грн.);

      Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 81 118 134,17 грн.; залишкова вартість - 81 118 134,17 грн.);

      Нематеріальні активи – (первісна (переоцінена) вартість - 24 234 702,73 грн.; залишкова вартість - 11 169 355,76 грн.);

      ВСЬОГО станом на кінець дня 31.12.2011р. – (первісна (переоцінена) вартість - 907 978 387,41 грн.; залишкова вартість - 694 131 133,44 грн.).

     

      Протягом 2011 року первісна (переоцінена) вартість основних засобів зменшилась на 6,25 %, залишкова вартість зменшилась на 10,28 %.

     

      У 2011 році Банком було проведено переоцінку об’єктів, що входять до складу груп «Земельні ділянки», «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» та капітальних інвестицій за невведеними в експлуатацію будівлями, спорудами та передавальнми пристроями. Проведення переоцінки було зумовлено вимогами Положення про облікову політику банку, згідно з якими об’єкти цих груп після первинного визнання обліковуються по справедливій вартості. Для оцінки будівель, нежилих приміщень та земельних ділянок використовувались порівняльний та дохідний методи оцінки, для передавльних пристроїв - витратний. По результатам переоцінки відображено уцінку на суму 40 239 540,26 грн., в т.ч. за рахунок капіталу 18 067 654,37 грн.

     

      У відповідності до вимог облікової політики банку було проведено оцінку нежитлових приміщень, будівель, мереж, земельних ділянок, що знаходяться на балансі АБ «Укргазбанк». Оцінка проводилась з метою визначення справедливої вартості станом на кінець дня 31.12.2011р. незалежним оцінювачем ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» за договором № 11118 від 10 листопада 2011р. Станом на кінець дня 31.12.2011р. балансова вартість власної нерухомості банку склала 646 710 746,37 грн. Згідно висновку оцінювача справедлива вартість склала 606 093 579,00 грн. Зменшення вартості за результатами оцінки складає 40 617 167,37 грн.

      З урахуванням вимог Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005р. N 480, за рахунок капіталу банку було проведено уцінку на суму 18 067 654,37 грн. та дооцінку на суму 6 261 497,64 грн., що в результаті призвело до зменшення капіталу на 11 806 156,73 грн. Крім того, за рахунок витрат було проведено уцінку на суму 23 971 476,99 грн., в тому числі інвестиційної нерухомості 651 052,23 грн. (рахунок витрат 7394), основних засобів (рахунок витрат 7499) на суму 23 320 424,76 грн., та дооцінку на суму 1 421 963,99 грн., що зменшило фінансовий результат банку на 22 549 513,00 грн.

     

      Амортизація основних засобів нараховується щомісяця за прямолінійним методом, виходячи з норм їх корисного використання, які встановлені Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів АБ “Укргазбанк”, затвердженого протоколом Правління АБ “Укргазбанк” № 42 від 15.12.2009р. (зі змінами). За 2011 рік амортизація основних засобів склала 52 576 тис. грн., та відображена на рахунку витрат (за 2010 рік – 53 413 тис. грн.)

     

      Всі основнi засоби використовуються в банкiвськiй дiяльностi в повному обсязi, знаходяться (у виробничих примiщеннях чи поза ними в залежностi вiд категорiї) за адресами Головного офiсу, фiлiй, регiональних, обласних дирекцiй, обласних управлінь та безбалансових вiддiлень. Протягом 2011 року змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання не було.

           

      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу.

      До основних засобiв Банку належать основнi засоби виробничого призначення:

      - земельні ділянки;

      - будинки, споруди та передавальні пристрої;

      - машини та обладнання;

      - транспортнi засоби;

      - інструменти, прилади, інвентар (меблі);

      - інші основні засоби.

      Основні засоби невиробничого призначення відсутні.

      Основні засоби поділяються на власні та орендовані основні засоби.

      Основні засоби первісно визнаються за їх первісною вартістю, яка включає всі витрати, що пов‘язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію. У подальшому основні засоби, що являють собою будівлі та споруди, оцінюються за справедливою вартістю з вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності та підлягають переоцінці з боку суб’єкта оціночної діяльності з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Решта основних засобів Банку оцінюються за первісною (історичною) вартістю з вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.

     

      Рівень зносу основних засобiв наростаючим підсумком з початку 2011 року:

      - земельні ділянки – 0 %;

      - будинки, споруди та передавальні пристрої – 2,67 %;

      - машини та обладнання – 13,78 %;

      - транспортнi засоби – 15 %;

      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 18,16 %;

      - інші основні засоби – 17,45 %.

      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись станом на 01.01.2012р. становить 75 672 223,01 грн.

     

      5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт у звітному році.

      Протягом 2011 року Банком було витрачено коштів на капітальний ремонт основних засобів на 22,66 % менше (в сумі 631 210,59 грн.) ніж в попередньому 2010 році (774 261,37 грн.). Це обумовлено режимом економії та скороченням обсягів капітальних інвестицій в цілому по Банку. І навпаки, протягом 2011 року Банком було витрачено коштів на поточний ремонт основних засобів майже на 31,33 % більше (в сумі 3 707 477,14 грн.) ніж в попередньому 2010 році (2 545 998,89 грн.). Це обумовлено режимом економії (щоб не купувати нові основні засоби, ремонтували діючі основні засоби), а також ступенем зносу основних засобів, який щороку зростає.

     

      5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі.

      Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року на балансі Банку обліковуються земельні ділянки, надані під заставу зобов’язань загальною вартістю 27 998 700,00 грн., будівлі, надані під заставу зобов’язань загальною вартістю 305 896 900,00 грн. та невведена в експлуатацію нежитлова будівля, надана під заставу зобов’язань вартістю 8 400 000,00 грн.

      Протягом 2011 року Банк не надавав в заставу основних засобів і не визнавав на балансі втрат від зменшення корисності та вигід від відновлення корисності основних засобів.

      Також Банк не має основних засобів, щодо яких за 2011 року виникли передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.

     

      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.

      Суми угод укладених в 2011 році на придбання основних засобів, по яким залишились зобов’язання на оплату в 2012 році.

      Загальна сума угод складає - 3 162 310,88 грн.

      Сума, яка виплачена за угодами в 2011 році - 2 077 440,67 грн.

      Сума, яка підлягає до сплати по угодам в 2012 році - 1 084 870,21 грн.

     

      5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).

      Станом на кінець дня 31.12.2011 року Банк не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція), вилучених з експлуатації для продажу, отриманих за рахунок цільового фінансування та об’єктів незавершеного будівництва.

    

5.7. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік.

Розмір додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів змінився. Розподіл не здійснювався.
5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента. Окремо вказується вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються емітентом, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва за звітний рік.

      Емітент не має об’єктів незавершеного будівництва.

     

      5.9. Емітент, не має дочірніх підприємств.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

     

      6.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного року.

      Станом на кінець дня 31.12.2011 року кількість працівників АБ "Укргазбанк", які працюють:

      І. за основним місцем роботи складає 3 884 особи, з них:

      1. Головний банк – 958 осіб;

      2. Київська регіональна дирекція – 526 осіб;

      3. Черкаська обласна дирекція – 175 осіб;

      4. Подільська регіональна дирекція – 211 осіб;

      5. Волинська регіональна дирекція – 301 особа;

      6. Одеська обласна дирекція – 272 особи;

      7. Кіровоградська обласна дирекція – 55 осіб;

      8. Івано-Франківська обласна дирекція – 35 осіб;

      9. Дніпропетровська обласна дирекція – 136 осіб;

      10. Херсонська обласна дирекція – 48 осіб;

      11. Чернівецька обласна дирекція – 37 осіб;

      12. Запорізька обласна дирекція – 46 осіб;

      13. Закарпатська обласна дирекція – 103 особи;

      14. Харківська обласна дирекція – 110 осіб;

      15. Сумська обласна дирекція – 135 осіб;

      16. Донецька обласна дирекція – 138 осіб;

      17. Кримська регіональна дирекція – 164 особи;

      18. Полтавська обласна дирекція – 101 особа;

      19. Львівська обласна дирекція – 143 особи;

      20. Луганська філія – 190 осіб.

     

      ІІ. за сумісництвом складає 11 осіб, з них:

      1. Головна установа - 11 осіб.

     

      ІІІ. на умовах неповного робочого часу складає 200 осіб, з них:

      1. Головна установа - 189 осіб;

      2. Луганська філія – 11 осіб.

     

      Фонд оплати праці за звітний рік становить 231 034,7 тис. грн.

     

      Чисельність працівників протягом звітного року зменшилась на 31 чоловіка, що відповідає оптимізації чисельності персоналу та структурним змінам, що відбулися в АБ «Укргазбанк» у звітному році.

     

      6.2. Інформація про укладення з працівниками колективного договору.

      Між адміністрацією та трудовим колективом АБ «Укргазбанк» укладено колективний договір на 2010 – 2014 роки. У листопаді 2011 року працівниками АБ «Укргазбанк» було створено профспілкову організацію.

      При прийнятті на роботу між працівниками та адміністрацією Банку укладається трудовий договір, який оформлюється розпорядчим документом Голови Правління – наказом про прийняття працівника на роботу.

     

      6.3. Інформація про соціальну, кадрову політику емітента.

      Метою кадрової політики Банку є формування згуртованої та працездатної команди. Для досягнення цієї мети адміністрація Банку постійно проводить роботу спрямовану на підбір та утримання компетентних фахівців, підвищення професійного рівня працівників. Відсоток працівників Банку, що мають вищу освіту складає 72%. У 2011 році була вдосконалена система навчання, окрім системи дистанційного навчання, була запроваджена більш динамічна система тренінгів для працівників Банку. Протягом року була розроблена та запроваджена система атестації, що передбачає оцінку працівника за рівнем професійних знань та індивідуальних продажів. З середини року були змінені підходи до системи мотивації працівників підрозділів, що безпосередньо здійснюють продаж банківських продуктів – була запроваджена система мотивації, що стимулює досягнення колективного результату та індивідуальна, за допомогою якої визначаються щомісячно кращі продавці. Крім того у Банку здійснювались виплати матеріальної допомоги працівникам на поховання – у разі смерті близьких родичів, та на лікування працівників та їх близьких родичів, також для працівників Банку діє програма недержавного пенсійного страхування, розмір коштів, спрямованих на яку, у 2011 році, склав 894,0 тис.грн.

     

      6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності).

      Правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі - відсутні. Можливість надання працівникам емітента опціонів емітента не передбачається.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Похожие:

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconКод 92. 40. 1 послуги з інформаційного супроводження діяльності банку...
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Пат аб “Укргазбанк”, 23697280

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код за єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗатверджено
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconМи, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені...
Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691), місцезнаходження: м. Одеса, Думська площа, 1, І на підставі Закону України...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЛіцензія ав 566422, р/р №26007210187349 в Філіі ат «ПроКредит Банк»,...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТоргово-промислова палата україни the ukrainian chamber of commerce and industry
Розрахунковий рахунок 260020128332 в Укрексімбанку м. Києва, мфо 322313 Код єдрпоу 00016934

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТ ов «імперія подорожей» Фактична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська,...
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница