Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента
НазваниеІдентифікаційний код за єдрпоу емітента
страница4/37
Дата публикации15.03.2013
Размер4.37 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

 • обирати керівні органи Асоціації та бути обраними до них;

 • подавати пропозиції до порядку денного З’їзду Асоціації не пізніше ніж за два тижні до початку його роботи;

 • брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрями діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації та банків;

 • користуватися інтелектуальними розробками та матеріально- технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються виконавчим органам Асоціації;

 • одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління, а також в НБУ;

 • входити до складу регіональних об’єднань банків або обласних відділень Асоціації, добровільно виходити з Асоціації, попередивши про це не пізніше ніж за два місяці;

 • звертатися з позовом до суду у разі порушення АУБ комерційної таємниці.

 • Члени Асоціації мають рівні права та обов’язки.

 • Члени Асоціації зобов’язані:

 • додержувати Статуту та виконувати рішення, що приймаються З’їздом;

 • брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;

 • підвищувати ефективність роботи та престиж банків, їхню репутацію у клієнтів;

 • розвивати співробітництво між банками на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов’язань;

 • вчасно сплачувати членські внески та інші платежі, які визначені Радою та З’їздом Асоціації;

 • своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію банку, зміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів керівників банку та інше.

     

      Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз"

      Місцезнаходження: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2.

      Емітент є членом Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" з 15.02.1994р.

      Емітент не є афiлiйованою структурою Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз".

      Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" (КБС) є добровiльним об'єднанням банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ, їх об'єднань, а також iнших органiзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з функцiонуванням кредитно-грошової системи.

      Кредитно-Банкiвський Союз створено з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, вдосконалення банкiвського законодавства, захисту прав та законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою.

      Кредитно-Банкiвський Союз продовжує дiяльнiсть Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" пiсля змiни її найменування, згiдно з рiшенням Загальних Зборiв Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" (протокол № б/н вiд 12.05.2005 р.) i є її правонаступником.

      Асоцiацiя розробляє пропозицiї та бере участь у пiдготовцi та реалiзацiї нацiональних, регiональних i галузевих програм розвитку; проводить науковi i аналiтичнi експертизи та iншi дослiдження, пов'язанi iз фiнансово-кредитними, економiчними та правовими проблемами, пiдготовлює проекти законодавчих актiв та iнших нормативних актiв, рекомендацiй, проектiв програм, що регулюють фiнансово-банкiвську дiяльнiсть, з метою їх подальшого прийняття уповноваженими органами державної влади та управлiння.

      Емітент як член Асоцiацiї бере участь у розробцi документiв, що визначають головнi напрямки дiяльностi КБС, а також у заходах з удосконалення дiяльностi КБС, має право вносити на розгляд Спостережної ради пропозицiї, спрямованi на захист своїх iнтересiв i вдосконалення дiяльностi КБС.

     

      Асоціація «Українські Фондові Торговці» (надалі – «Асоціація «УФТ»)

      Місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30.

      Емітент є членом Асоціація «УФТ» з 15.05.2007р.

      Емітент не є афiлiйованою структурою Асоціації «УФТ».

      Асоціація «УФТ» є саморегульованою організацією професійних учасників фондового ринку України. Асоціація «УФТ» представляє та захищає права членів Асоціація «УФТ» у органах державної влади та інших установах, розробляє та впроваджує заходи щодо захисту інтересів клієнтів та інвесторів, розробляє та контролює дотримання норм та правил поведінки, регламентів, правил здійснення операцій з ЦП членами «УФТ», ініціює вдосконалення законодавства України, що стосується фондового ринку, тощо.

      Асоціація «УФТ» є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.

      Метою СРО є:

      - забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку;

      - захист прав та законних iнтересiв членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв;

      - посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї.

      Головним чинником важливостi СРО для його членiв є активний захист їх iнтересiв шляхом нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади.

      Асоціація «УФТ» веде активну участь у розробках, внесеннi змiн та наданнi пропозицiй до нормативних актiв ДКЦПФР, що стосуються реформування вiтчизняної фондової системи та створення передумов для формування в Українi Iнтернет-трейдингу. Асоцiацiєю були наданi пропозицiї по системному, концептуальному внесенню змiн та прийняттю нових, найбiльш актуальних для впорядкування органiзованого фондового ринку, нормативних документiв.

      Асоціація «УФТ» налагодила ефективну спiвпрацю з державними органами, депозитарними та банкiвськими установами, фондовими бiржами, саморегулiвними органiзацiями, що об'єднують професiйних учасникiв фондового ринку. За рахунок налагодженої спiвпрацi Асоцiацiя здiйснює дiяльнiсть по модернiзацiї бiржової та депозитарної iнфраструктури фондового ринку, налагодженню взаємодiї з платiжною системою для забезпечення гарантованих розрахункiв за договорами, укладеними на органiзованому фондовому ринку. Активна дiяльнiсть Асоцiацiї щодо представництва iнтересiв торговцiв цiнними паперами забезпечила стрiмке зростання кiлькостi членiв Асоцiацiї.

      Емітент, як член Асоціація «УФТ» має право:

- брати участь в управлінні асоціацією у порядку, передбаченому чинним законодавством, статутом;

- на пільгових умовах брати участь у будь-якій діяльності, що здійснюється в межах асоціації, а також переважно користування послугами, технічними засобами і системами асоціації тощо;

- отримувати інформацію про діяльність асоціації: копії фінансової звітності, протоколів засідань і звітів ради асоціації, а також будь-яку інформацію, пов’язану з інтересами Членів асоціації;

- припинити членство в асоціації (добровільно вийти зі складу членів асоціації) в порядку і на умовах, визначених правилами асоціації;

- використовувати належність до асоціації відповідно до правил асоціації;

- інші права, передбачені чинним законодавством та правилами асоціації.

      Емітент, як член асоціації зобов’язаний:

- виконувати вимоги чинного законодавства про цінні папери, правил асоціації, рішень органів асоціації, враховувати їх рекомендації;

- сприяти досягненню мети асоціації, передбаченої цим статутом;

- своєчасно і в повному обсягу сплачувати членські внески;

- не розголошувати інформацію, що стала відома внаслідок статусу члена асоціації та яка має конфіденційний характер стосовно асоціації або будь-кого з членів асоціації;

- не допускати випадків зловживання належністю до асоціації;

- виконувати рішення третейського суду асоціації;

- своєчасно та в повному обсязі надавати асоціації звітність, документи та інформацію щодо своєї професійної діяльності на ринку цінних паперів, передбачені правилами асоціації;

- забезпечувати відкритість інформації для перевірок, що проводяться асоціацією;

- дотримуватись правил комерційної конкуренції.

     

      Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (надалі – ПАРД)

      Місцезнаходження: 01133 Україна, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, приміщення 61.

      Емітент є членом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) з 25.03.2004р.

      Емітент не є афiлiйованою структурою Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв.

      Головними цілями ПАРД є:

- сприяння розвитку добросовісної конкуренції між суб`єктами фондового ринку в галузі ведення реєстрів власників цінних паперів, обліку руху цінних паперів, депозитарної діяльності;

- інформаційна, методична і технічна підтримка членів ПАРД;

- здійснення представницьких функцій і захист інтересів членів асоціації у державних органах та інших установах, допомога цим органам і установам в розробці законопроектів і проектів нормативних актів, які стосуються ринку цінних паперів;

- розробка і впровадження у діяльність членів ПАРД єдиних норм, стандартів і правил етичної і професійної поведінки на фондовому ринку;

- утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах як безпосередньо між членами ПАРД, так і між реєстраторами і депозитаріями (зберігачами) та їх партнерами (емітентами, власниками цінних паперів (депонентами), номінальними утримувачами, державними органами тощо);

- впровадження системи посередництва і вирішення спорів, що можуть виникати між членами ПАРД або між її членами і третіми особами;

- вивчення і розповсюдження передового міжнародного досвіду в галузі діяльності реєстраторів і депозитаріїв, налагодження міжнародного співробітництва;

- сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму персоналу, що здійснює реєстраторську та депозитарну діяльність.

      ПАРД є найбільшою СРО на фондовому ринку України. Ліцензійні умови здійснення професійної діяльності на фондовому ринку зобов'язують професійних учасників вступити, що найменше до однієї СРО. Емітентом, як професійним учасником фондового ринку України, було прийнято рішення про вступ до найбільшої та найвпливовішої СРО з метою сприяння розвитку та удосконаленню діючих нормативних документів, що регулюють діяльність торговця цінними паперами та депозитарну діяльність, а також через асоціацію забезпечити захист інтересів банку та його клієнтів.

      Емітент не входить до асоціації на умовах пайової участі. Всі учасники об'єднання є рівними при прийнятті рішень вищим органом управління - загальними зборами членів ПАРД. Кожен з учасників має один голос при прийнятті асоціацією рішень вищим органом управління - загальними зборами членів ПАРД.

      Члени ПАРД мають право:

      1. брати участь у Загальних зборах ПАРД;

      2. вийти з ПАРД в порядку, визначеному Внутрішніми документами ПАРД;

      3. отримувати від органів ПАРД інформацію про її діяльність, консультації з питань професійної діяльності, стандарти тощо;

      4. направляти свого представника для роботи в органах ПАРД;

      5. пропонувати органам ПАРД проекти документів для їх розгляду та затвердження, вносити зауваження до документів, що діють, або мають бути затверджені;

      6. на проведення перевірки (експертизи) своєї професійної діяльності за відповідним запитом та за умови сплати ПАРД спеціального внеску;

      7. отримати свідоцтво для підтвердження свого членства в ПАРД;

      8. на здійснення ПАРД представництва інтересів члена ПАРД;

      9. брати участь у програмах і заходах, що проводяться ПАРД;

      10. вимагати зміни посадових осіб ПАРД у випадку порушення такими особами Статуту ПАРД та Правил ПАРД;

      11 оскаржувати рішення ПАРД про застосування до члена ПАРД заходів впливу;

      Члени ПАРД зобов’язані:

 1. неухильно додержуватись вимог законодавства України, Статуту ПАРД, Правил ПАРД;

 2. допускати осіб, призначених Президентом ПАРД, до здійснення перевірки дотримання членами ПАРД Правил ПАРД, Статуту ПАРД в обсязі, дозволеному чинним законодавством;

 3. письмово сповіщати ПАРД про випадки порушення законодавства України, Правил ПАРД, що допущені членом ПАРД;

 4. мати кошти, достатні для здійснення ними професійної діяльності. Розмір коштів (статутного/власного капіталу) члена ПАРД повинен бути не менше ніж розмір, передбачений чинним законодавством;

 5. сплачувати разові та періодичні (членські) внески у випадках та порядку, визначених Внутрішніми документами ПАРД;

 6. надавати до ПАРД звітність за формою, у порядку та строки, встановлені Положенням про звітність членів ПАРД перед ПАРД.

     

      Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платіжних систем "ЄMA"

      Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 37, офiс 2.

      Емітент є членом «ЄМА» з травня 2003р.

      Емітент не є афiлiйованою структурою «ЄМА».

      Асоціація «ЄМА» переважно взаємодіє з членами міжнародних платіжних системам й інших систем, заснованими на використанні платіжних карток, електронних засобів платежів, електронного середовища, що працюють по загальновизнаних міжнародних або галузевих стандартах.

      До сфери першочергової уваги «ЄМА» не відносяться внутрішньобанківські одноемитентні платіжні системи.

      Асоціація вирішує три головні задачі:

 1. Забезпечення функціонування й удосконалювання системи колективної безпеки й спільні заходи щодо запобігання шахрайських дій з використанням платіжних карток та електронних засобів розрахунку та розвиток інструментів кредитного ризик-менеджменту для роздрібного бізнесу.

 2. Забезпечення взаємодії, представлення інтересів та захист законних прав членів Асоціації в державних органах (НБУ, КМУ, ВРУ) з питань розвитку безготівкових розрахунків, юридичним і технологічним питанням роздрібного бізнесу, безготівкових платежів громадян та підприємств та кредитного ризик-менеджменту;

 3. Підготовки й перепідготовки співробітників банків і державних органів, відповідальних за весь спектр питань пов’язаних з безготівковими розрахунками, роздрібним бізнесом та ризик-менеджментом.

     

      Асоціація «Фондове Партнерство»

      Місцезнаходження: 01133, Україна м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)

      Емітент є членом Асоціації з 15.05.2007р.

      Емітент не є афiлiйованою структурою Асоціації.

      Асоціація «Фондове Партнерство» (раніше - Асоціація ПФТС) створена в лютому 1996 року і на сьогоднішній день є одним із найчисельніших та найбільш авторитетних об′єднань професійних учасників ринку цінних паперів, що отримало визнання серед представників органів державної влади та інвесторів на ринку цінних паперів, як в Україні, так і за її межами.

      Для досягнення своєї мети Асоціація «Фондове Партнерство» ставить перед собою наступні завдання:

- Розроблення, поширення етичних норм, правил і стандартів провадження професійної діяльності на фондовому ринку та контроль за їх додержанням членами Асоціації;

- Забезпечення захисту прав та законних інтересів членів Асоціації;

- Впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів між членами Асоціації, між членами Асоціації та їх клієнтами, між Асоціацією і її членами;

- Сприяння професійному розвитку та впровадження вимог до професійної кваліфікації фахівців – працівників членів Асоціації;

- Захист інтересів та розвиток всієї індустрії торгівлі цінними паперами;

- Впровадження нових можливостей та фінансових інструментів;

- Забезпечення відкритості та інформаційної прозорості на ринку та ін.;

- Сприяння створенню і вдосконаленню законодавчого і регуляторного середовища для фондового ринку України;

- Сприяння гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу та його реформування з використанням досвіду розвинених ринків;

- Забезпечення інформування членів Асоціації про законодавство, яке регулює їх професійну діяльність, може стосуватися їх діяльності, а також про зміни до нього;

- Сприяння захисту прав інвесторів та клієнтів членів Асоціації шляхом розроблення та впровадження відповідних заходів захисту, а також шляхом забезпечення додержання членами Асоціації етичних норм, правил та стандартів професійної діяльності на фондовому ринку тощо.

      Асоціація в своїх діях керується необхідністю забезпечення Національних інтересів України:

- надходження інвестицій до реального сектору економіки;

- створення системи фінансових інструментів для залучення коштів в економіку України;

- створення умов для підвищення конкурентоспроможності українського фондового ринку;

- запобігання переміщенню торгівлі українськими цінними паперами на інші ринки;

- оптимізація державних витрат на регулювання фондового ринку;

- забезпечення повноцінної інтеграції в міжнародні ринки капіталу;

- запровадження корпоративного управління в Україні згідно з Принципами корпоративного управління ОЕСР (міжнародна Організація Економічного Співробітництва та Розвитку) та найкращою світовою практикою.    

     

      ПАТ «Фондова біржа «ПФТС»

      Місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх).

      Емітент є членом ПФТС з 06.02.1998р.

      Емітент не є афiлiйованою структурою ПФТС.

      Фондова біржа «ПФТС» є організацією професійних учасників фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. Фондова бiржа ПФТС є найбiльшим органiзатором торгiвлi на ринку цiнних паперiв України, пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в режимi реального часу.

      Основна мета ПФТС - сприяти зведенню в одному мiсцi (на бiржi) попиту i пропозицiї на цiннi папери, обслуговування їх обороту.

      Емітент, як член біржі зобов’язаний:

-виконувати вимоги законодавчих та підзаконних актів, Правил та внутрішніх документів Біржі, умови договору з біржею;

- виконувати зобов’язання за укладеними біржовими угодами (контрактами) купівлі-продажу цінних паперів в порядку, передбаченому внутрішніми документами Біржі та депозитарію, з яким Біржею укладено відповідний договір;

- надавати документи в обсягах та у терміни згідно вимог Правил біржі;

- дотримуватись норм професійної етики, обов’язкових для членів Біржі;

- вести облік операцій відповідно вимог, встановлених ДКЦПФР;

- забезпечити фінансування витрат по організації торгівлі шляхом своєчасної сплати вартості послуг, що надається Біржею;

- виконувати встановлені ДКЦПФР вимоги щодо наявності сертифікованих ДКЦПФР фахівців, в тому числі керівних посадових осіб;

- відповідати крітеріям платоспроможності, ліквідності та стабільності фінансового стану, що встановлений чинним законодавством;

- мати у штаті не менше 2 сертифікованих уповноважених осіб, та не менше однієї сертифікованої уповноваженої особи на кожний торговий термінал.

     

      Українська міжбанківська валютна біржа (надалі – «УМВБ»)

      Місцезнаходження біржі: 04070, України, м. Київ, вул. Межигірська 1.

      Емітент є членом УМВБ з 17.10.1999р.

      Емітент не є афiлiйованою структурою УМВБ.

      УМВБ є організацією професійних учасників валютного ринку України. На сьогоднiшнiй день до Групи УМВБ, створеної у 2009 роцi, входять ПрАТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа", "Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ", компанiя FTN Monitor Limited. Мета дiяльностi Групи УМВБ - сприяння створенню на Українi цивiлiзованих засад функцiонування бiржового ринку й формування сучасної ринкової iнфраструктури як невiд'ємної складової економiчної полiтики країни, з метою надання суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на фiнансовому на товарних ринках i дiєвих ринкових механiзмiв регулювання Уряду.

      Мiсiя ПрАТ УМВБ - стати провiдною нацiональною бiржею на фiнансовому ринку України, iнтегрованою у свiтове спiвтовариство.

      Доктриною розвитку бiржi є створення єдиного нормативного та сучасного технологiчного простору щодо здiйснення операцiй з фiнансовими iнструментами на бiржовому ринку та проведення клiрингу i розрахункiв за ними з забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантування виконання зобов'язань за укладеними угодами.

      ПрАТ УМВБ є що не єдиною бiржею на Українi, яка завжди займала i займає активну позицiю щодо розвитку та просунення ринкiв нових фiнансових iнструментiв, для чого активно спiвпрацює як з законодавчими i регулятивними органами, так i безпосередньо з учасниками фiнансового та товарного ринкiв.

      На сьогоднi УМВБ є бiржею, яка здiйснює органiзацiю торгiвлi фiнансовими iнструментами (цiнними паперами, репо, деривативами як фiнансовими, так i товарними) та розрахунки i клiринг за укладеними на бiржi угодами з забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантiй по виконанню угод.

      Емітент, як член біржі має право:

- здійснювати торгівлю цінними паперами в мережі ЕТС Біржі відповідно до видів професійної діяльності, які зазначені в ліцензії, що видална ДКЦПФР;

- користуватися всіма видами послуг, що надаються Біржею;

- у будь який час відкликати довіреність уповноваженого представника члена Біржі, наслідком чого є припинення допуску до біржових торгів такої особи;

- ознайомлюватися з правилами та іншими документами Біржі, які визначають права та обов’язки члена Біржі, а також змінами і доповненнями, що вносяться до них;

- звертатись до уповноважених органів Біржі з обгрунтованими пропозиціями щодо внесення змін та доповнень до Правил та інших документів Біржі.

      Емітент, як член біржі зобов’язаний:

- відповідати вимогам, встановленим ДКЦПФР для провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

- під час проведення торгівлі цінними паперами на Біржі дотримуватися вимог законодавства України (у тому числі антимонопольного), нормативно-правових актів ДКЦПФР;

- дотримуватись вимог Правил та інших документів Біржі, дотримуватись умов Договору про брокерське місце та Генеральної угоди;

- вести облік укладених та зареєстрованих на Біржі контрактів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;

- своєчасно та у повному обсязі сплачувати біржові збори та плату за послуги, що надаються Біржею, згідно зі Збірником Тарифів УМВБ;

- у випадку застосування відповідними органами Біржі фінансових санкцій за порушення вимог Правил, своєчасно та у повному обсягу здійснити їх оплату.

     

      ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»

      Місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

      Емітент є членом біржі з 15.05.2007р.

      Емітент не є афiлiйованою структурою біржі.

      Основною метою діяльності Біржі є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами Біржі.

      Біржа створена без мети отримання прибутку.

      Члени Біржі мають право на укладення угод на Біржі, згідно встановлених Правил, вносити пропозиції органам управління Біржі для їх обговорення, здійснювати інші дії передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Біржі.

      Члени Біржі зобов’язані:

- дотримуватись положень, Правил та стандартів Біржі щодо проведень операцій з цінними паперами у її електронній мережі та в інших засобах, які використовуються для забезпечення статутної діяльності Біржі;

- добровільно виконувати рішення органів Біржі щодо застосування до Членів Біржі заходів дисциплінарного впливу з боку Біржі за порушення Членами Біржі вимог Правил Біржі, рішень органів Біржі, а також подання недостовірної інформації, зокрема щодо позбавлення права на участь в Торгах Члена Біржі, яким вчинене порушення, анулювання Кваліфікаційного свідоцтва Уповноваженої особи Члена Біржі, якою скоєне порушення, та інших заходів, передбачених Правилами Біржі;

- обов’язково виконувати договори з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів у заявленому обсязі, за заявленою ціною та в зазначений цим договором час;

- виконувати вимоги Біржі щодо зберігання документації, необхідної для підтвердження виконаних договорів між Членами Біржі та між Членами Біржі та їх клієнтами протягом 5 років;

- вживати заходів щодо усунення недоліків в роботі і помилок, якщо того вимагають органи Біржі;

- не порушувати правил економічної конкуренції;

- сприяти укріпленню захисту інвесторів.

     

      Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

      Місцезнаходження: Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 32-а.

      Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виплату гарантованих сум відшкодувань вкладникам банків, які перебувають у стадії ліквідації.

      Дата реєстрації Емітента у реєстрі банків – учасників Фонду – 02.09.1999р., реєстраційний №052. Банк має свiдоцтво учасника Фонду № 49 вiд 17.09.2009 року.

      Емітент не є афiлiйованою структурою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

      Основною ціллю діяльності Фонду в Україні є захист прав та інтересів фізичних осіб – вкладників банків, філій іноземних банків.

      В Україні учасниками Фонду є банки, філії іноземних банків, які мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність та свідоцтво учасника Фонду. ВАТ "Державний ощадний банк України" не є учасником Фонду. У разі порушення учасником Фонду вимог Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” банк, філія іноземного банку переводиться до категорії тимчасового учасника Фонду, що підтверджується довідкою тимчасового учасника.

     

      Міжгрупових продажів товарів (робіт, послуг) у звітному році не було.

      Результати фінансово-господарської діяльності Банку не залежать від інших учасників об'єднань підприємств.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Похожие:

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconКод 92. 40. 1 послуги з інформаційного супроводження діяльності банку...
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Пат аб “Укргазбанк”, 23697280

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код за єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗатверджено
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconМи, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені...
Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691), місцезнаходження: м. Одеса, Думська площа, 1, І на підставі Закону України...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЛіцензія ав 566422, р/р №26007210187349 в Філіі ат «ПроКредит Банк»,...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТоргово-промислова палата україни the ukrainian chamber of commerce and industry
Розрахунковий рахунок 260020128332 в Укрексімбанку м. Києва, мфо 322313 Код єдрпоу 00016934

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТ ов «імперія подорожей» Фактична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська,...
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница