Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента
НазваниеІдентифікаційний код за єдрпоу емітента
страница2/37
Дата публикации15.03.2013
Размер4.37 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Розділ IІ. Фактори ризику

     

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.

      АБ "Укргазбанк" працює в умовах динамічних змін кон’юнктури на основних сегментах фінансового ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На фінансові результати діяльності Банку в цілому впливають такі чинники, як рівень облікової ставки НБУ, ціна грошей на ринку кредитів та депозитів, зміни індексу фондового ринку України, валютний курс та рівень інфляції. Крім згаданих чинників ризику, на результати діяльності Банку впливають також нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового законодавства, інших норм, що регулюють банківську діяльність, введення нових видів оподаткування комерційних банків. До факторів ризику, які властиві будь-якій банківській установі та можуть впливати на діяльність АБ “Укргазбанк” є наступні: кредитний, ліквідності, ринковий, процентний, валютний, операційний, достатності капіталу. Для забезпечення прийнятного рівня ризику Банком встановлені ліміти та індикативні показники щодо кожного виду ризику.

      У другому півріччі 2011 року Банк забезпечив виконання встановлених показників.

      Кредитний ризик. Резерви під кредитний портфель Банку, який був сформований в 2011 році складають 2,5% від загального обсягу кредитів юридичних осіб та 1,6% від загального обсягу кредитів фізичних осіб.

      Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року більшість значень показників відповідали індикативним параметрам, які були встановлені колегіальними органами Банку.

      Згідно з Постановою Правління Національного банку України від 30.09.2011р. №350/БТ Банком було розроблено графік входження в нормативне значення нормативу Н7 (норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента ), який станом на 31.12.2011р. Банком дотримано. Заплановане значення складало 170,78%, фактичне – 153,33%.

      Ризик ліквідності. Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року значення нормативу миттєвої ліквідності Банку складає 33,52% (при нормативному значенні не менше 20%), поточної ліквідності - 129,89% (при нормативному значенні не менше 40%) та короткострокової ліквідності – 134,44% (при нормативному значенні не менше 60%).

      На кінець 2011 року Банком в цілому дотримано індикативні значення щодо встановлення лімітів та обмежень на здійснення активно-пасивних операцій, вирівнювання структури дисбалансів за активами та пасивами Банку за строками погашення та ін.

      Процентний ризик. Управління процентним ризиком здійснювалося через планування та контроль показників рентабельності активів Банку, чистої процентної маржі Банку (ЧПМ); доходності процентних активів, спреду Банку та вартості ресурсів відповідно до затвердженої Програми фінансового оздоровлення (далі – ПФО). Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року вищезазначені показники відповідали запланованим в ПФО значенням, зокрема, значення доходності процентних активів склало 10,5%, вартості ресурсів – 9,0%, ЧПМ – 5,9%, спреду Банку – 1,6%.

      Додатково, Банком здійснюється моніторинг ставок беззбитковості активних операцій в розрізі валют за результатами якого КУАП встановлює актуальні процентні ставки.

      Ринковий та валютний ризики. У 2011 році Банк мінімізував ринкові ризики шляхом збільшення обсягу найбільш надійних та ліквідних вкладень - облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП). Протягом року портфель ОВДП збільшено на 34,9%. В 2011 році вперше до портфеля Банку були придбані ОВДП, що номіновані в іноземній валюті.

      Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року значення відкритих валютних позицій відповідали значенням встановлених КУАП лімітів відкритих валютних позицій (ВВП) за основними валютами (дол. США, ЕВРО), дотримувався ліміт накопичуваних збитків за операціями з валютою та ліміти валютної позиції, які встановлені Національним банком України. Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року фактичне значення довгої відкритої валютної позиції складає 1,23% (нормативне - не більше 5%), та короткої відкритої валютної позиції складає 0,55% (нормативне - не більше 10%).

      Операційний ризик. Операційні ризики складають 0,40% від статутного капіталу Банку станом на кінець дня 31 грудня 2011 року.

      Ризик достатності капіталу. Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року було заплановано адекватність капіталу Банку на рівні 22,22%, фактичне значення складає 22,59% при нормативному значенні 10%. Виходячи з фактичного рівня адекватності капіталу у 2011 році, Банк має запас капіталу для проведення активних операцій

     

      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - Фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів - відсутні.

      - Фактори, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента - відсутні.

      - Фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента - Програма фінансового оздоровлення емітента, затверджена загальними зборами акціонерів емітента 10.12.2010р. (протокол №16), передбачає припинення виплати дивідендів акціонерам емітента до моменту прийняття окремого рішення Фонду державного майна України в частині встановлення відсотку прибутку емітента, який має відраховуватись до бюджету у вигляді дивідендів.

      - Факти обмеження можливості відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками через недостатню ліквідність чи інші факти - відсутні.

      - Інформація про факти прийняття законодавчих актів, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам у Емітента - відсутня.

      - Інформація про факти прийняття законодавчих актів, які можуть вплинути на порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів у емітента - відсутня.

      - Інші факти, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав - відсутні.

     

      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - Збиток за результатами діяльності банку за 2011 рік складає (- 3 614 млн. грн.). Основною причиною збитку є формування резервів під активні операції у повному обсязі відповідно до вимог Національного банку України та висновків міжнародного аудиту. У 2012 році банк планує отримати чистий прибуток у сумі 270 млн. грн., також планується, що у наступних періодах фінансовий результат банку буде позитивним.

      - Фактів щодо виснаження управлінських та оперативних ресурсів та можливої нестачі ресурсів не має. Одним зі стратегічних завдань банку є ефективне управління миттєвою та поточною ліквідністю та валютною позицією банку. Банк планує, що операційна діяльність буде повністю забезпечена необхідними ресурсами за прийнятними цінами.

      - АБ «Укргазбанк» діє на підставі банківської ліцензії № 123 від 06.10.2011р., виданої Національним банком України. Банківська ліцензія є безстроковою.

      - Проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – відсутні. На протязі року банк активно залучав депозитні кошти бюджетних установ, суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

      - Факти нездатності емітента встигати за розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності - відсутні.

      - Інформація про ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент – відсутня.

      - Інформація про ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності емітента на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища - відсутня.

     

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - Інформація щодо фактів прийняття законодавчих актів, які можуть призвести до зростання податкових платежів, штрафів і пені, що застосовуються до емітента - відсутня.

      - Стратегічні плани банку розроблено з урахуванням припущення щодо стабільного політичного, соціального та економічного розвитку України. При цьому банк вважає, що має суттєві конкурентні переваги, такі як значна частка держави у капіталі банку (92,9998% станом на кінець дня 31.12.2011р.), велика сума статутного капіталу (5 позиція за рівнем статутного капіталу в банківської системі України), розгалужена мережа продажів та великий досвід роботи, які забезпечать прибуткову діяльність банку у майбутньому.

      - Інформація про факти впливу неефективної судової системи на діяльність емітента - відсутня.

      - Інформація про факти обмеження валютних операцій у емітента - відсутня.

     

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).

      У процесі управління ризиками задіяні Наглядова рада, Правління, Служба внутрішнього аудиту, Департамент з питань взаємодії з небанківськими установами та спеціалізований підрозділ – Департамент ризик-менеджменту.

      Правління Банку є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

      Наглядова рада систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану Правлінням політику управління ризиками.

      Служба внутрішнього аудиту оцінює адекватність систем та управління ризиками, здійснює нагляд за виконанням системи внутрішнього контролю та оцінює її достатність і ефективність.

      Департамент з питань взаємодії з небанківськими установами проводить роботу з організації, налагодження, координації процесу взаємодії Банку та його структурних підрозділів з партнерами Банку, а також проводить аналіз надійності партнерів банку – страхових компаній, суб’єктів оціночної діяльності.

     Основні функції Департаменту ризик-менеджменту:

  • забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки ризиків, на які наражається Банк або які можуть надалі з’явитись в його діяльності;

  • забезпечення методології з управління ризиками;

  • розробка інфраструктури для отримання даних від інших систем, створення системи для автоматизованого ведення та обробки бази даних щодо ризиків, а також для забезпечення безперервного моніторингу та оцінки різних ризиків;

  • надання висновків щодо якості звітів суб’єктів оціночної діяльності шляхом перевірки на відповідність дотримання чинного законодавства України, Національних стандартів, норм професійної оціночної діяльності для винесення питання щодо акредитації суб’єктів оціночної діяльності у Банку на розгляд комісії з питань взаємодії з небанківськими установами;

  • ідентифікація та моніторинг порушення лімітів;

  • аналіз можливих сценаріїв зміни якості кредитного портфеля Банку;

  • підготовка звітності щодо ризикових позицій та надання рекомендацій Наглядовій Раді та Правлінню щодо їх оптимального значення;

  • участь у кредитному процесі та в процесі проведення реструктуризації кредитної заборгованості клієнтів в частині оцінки фінансового стану позичальників та оцінки ліквідності забезпечення.

      Класифікація ризиків за ступенем впливу на Банк:

      - кредитний ризик;

      - ризик ліквідності;

      - валютний ризик;

      - операційний ризик;

      - ринковий ризик;

      - ризик зміни процентної ставки.

      Комітети та комісії, які беруть участь у процесі управління ризиками:

      - Кредитна рада;

      - Кредитний комітет;

      - Роздрібний кредитний комітет;

      - Кредитні комісії філій/дирекцій/відділень;

      - Комітет з питань управління активами та пасивами;

      - Комітет з питань управління операційними ризиками;

      - Комісія з питань взаємодії з небанківськими установами.

     

      Основні складові політики управління окремими видами ризику.

      Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що виникає через неспроможність сторони, яка взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із Банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати прийняті на себе зобов’язання. Кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника.

      Основним органом управління кредитним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого належить формування кредитної політики, затвердження політик, положень, методик та процедур щодо управління кредитними ризиками, а також затвердження основних фінансових параметрів кредитної діяльності.

      Кредитна рада є виконавчим комітетом Правління, яка очолюється заступником / першим заступником Голови Правління. До функцій Кредитної ради належить: затвердження умов фінансування окремих кредитних проектів, затвердження умов програм реструктуризації кредитної заборгованості та окремих проектів з реструктуризації, проведення класифікації кредитного портфеля та формування резерву за активними операціями, встановлення лімітів повноважень колегіальним органам з питань кредитування, інших лімітів.

      Кредитний комітет очолюється головою, який призначається Правлінням Банку. Персональний склад Комітету визначається наказом Голови Правління Банку. До функцій Кредитного комітету належить: розгляд понадлімітних кредитних заявок дирекцій, філій управлінь та відділень Банку щодо здійснення активних операцій, в тому числі, проведення реструктуризації кредитної заборгованості позичальників.

      Методи зменшення кредитного ризику, що використовуються Банком:

      - виконання нормативів ризику;

      - лімітування;

      - розгляд кредитної заявки службами Банку, що забезпечують незалежну оцінку проекту (Департамент ризик-менеджменту, Юридична служба, Служба банківської безпеки);

      - забезпечення (застава, фінансова порука);

      - вибір адекватної структури кредитної угоди;

      - постійний (плановий) аналіз фінансового стану позичальників і надходжень на поточні рахунки.

      Основним інструментом управління кредитними ризиками в Банку є система лімітування, яка включає ліміти трьох типів: ліміти індивідуального кредитного ризику, ліміти портфельного ризику, ліміти повноважень.

      Встановлення лімітів індивідуального кредитного ризику здійснюється на основі аналізу фінансового стану позичальника, кредитного проекту, забезпечення, структури угоди, репутації позичальника, юридичної експертизи наданих документів.

      Банком встановлюються такі портфельні ліміти: за галузями економіки, за класами, за категоріями ризику, за окремими програмами, за контрагентами. Для моніторингу кредитного портфеля щомісячно Департаментом ризик-менеджменту проводиться аналіз концентрацій вкладень Банку за галузями економіки, класами, категоріями ризику, географічними регіонами, окремими програмами. Аналізується рівень проблемної заборгованості в розрізі підрозділів Банку, достатність сформованих резервів.

      Встановлення лімітів повноважень передбачає систему лімітів кредитним комітетам/ кредитним комісіям в розрізі стандартних та нестандартних кредитних продуктів, за розміром кредитів одному позичальнику та щодо загального портфеля виданих кредитів. Ліміти встановлюються в залежності від якості сформованого портфеля, якості управління, професійної підготовки співробітників, регіону та ін.

      Перегляд лімітів в бік зменшення або закриття, у випадку погіршення якості портфеля або зміни стратегії Банку щодо кредитування може ініціюватись Наглядовою радою, Правлінням, Кредитною радою, Департаментом ризик-менеджменту, Службою внутрішнього аудиту, Департаментом врегулювання боргових конфліктів.

     

      Ризик ліквідності – наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.

      Основним органом управління ризиком ліквідності в Банку є Правління, до повноважень якого входить формування політики з управління ліквідністю, затвердження відповідних політик та процедур.

      Комітет з питань управління активами та пасивами є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить втілення політики управління ліквідністю, прийняття поточних рішень щодо управління ліквідністю, затвердження внутрішніх лімітів Банку.

      Управління ліквідністю в Банку розподіляється на 3 складові: щоденне управління ліквідністю, поточне управління ліквідністю та довгострокове управління ліквідністю.

      Управління миттєвою ліквідністю здійснюється Казначейством Банку шляхом аналізу залишків на кореспондентських рахунках на початок дня, даних платіжного календаря щодо надходжень та відтоку коштів, планів підрозділів Головної установи Банку та філій Банку за операціями протягом дня, інформації про рух коштів на рахунках клієнтів.

      Управління поточною ліквідністю (строком на 1 місяць) здійснюється Департаментом ризик-менеджменту шляхом визначення потреб Банку у ліквідних коштах – при цьому застосовується метод джерел і використання коштів, що полягає у визначенні величини розриву ліквідності протягом періоду, що дорівнює різниці між очікуваними надходженнями та потенційними відтоками грошових коштів.

      Управління довгостроковою ліквідністю (на строк більше 1-го місяця) здійснюється Департаментом ризик-менеджменту за методом ресурсного розриву (шляхом оцінки ступеня невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів).

     

      Операційний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

      Основним органом управління операційно-технологічним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого входить формування політики з управління операційно-технологічним ризиком, затвердження відповідних політик та процедур. Комітет з питань управління операційними ризиками є виконавчим комітетом Правління, до функцій якого входить втілення політики управління операційним ризиком, удосконалення бізнес-процесів, запровадження систем внутрішнього контролю, розробка комплексу заходів за результатами розгляду операційних інцидентів.

     

      Ризик зміни процентної ставки – це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок.

      Основним органом управління ризиком зміни процентної ставки в Банку є Правління. Функції проведення політики управління процентним ризиком, прийняття рішень щодо управління процентним ризиком, у тому числі рішення щодо зміни рівня процентних ставок, організації моніторингу та перегляду процентних ставок за видами валют, у розрізі строків, видів продуктів, організації контролю за дотриманням допустимого рівня процентного ризику та виконанням відповідних рішень структурними підрозділами покладаються на Комітет з питань управління активами та пасивами.

      Департамент ризик-менеджменту оцінює вартість зобов’язань та прибутковість активів, відповідність термінів погашення активів та зобов’язань, рентабельність активів Банку, чистої процентної маржі, спреду Банку, надає рекомендації Комітету з питань управління активами та пасивами щодо зміни процентних ставок за депозитними та кредитними продуктами.

     

      Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.

      Управління валютним ризиком базується на обраній стратегії менеджменту валютного ризику, яка включає в себе наступні елементи: централізація управління валютним ризиком, використання усіх можливих заходів уникнення ризику, що призводить до значних збитків, контроль та мінімізація сум збитків, якщо не існує можливості уникнення ризику, хеджування валютного ризику за умов неможливості його уникнення.

      Основним інструментом управління валютним ризиком у Банку є лімітування. Банк застосовує цей інструмент шляхом встановлення лімітів на загальну відкриту валютну позицію по Банку в цілому, у розрізі підрозділів та операцій (торговельні операції, неторговельні операції з готівковою іноземною валютою, операції з банківськими металами); встановлює максимальний розмір потенційних збитків в абсолютній сумі або у вигляді відсотку від реалізованого результату за закритими позиціями від торговельних операцій за поточний місяць.

     

      Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, що виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговельному портфелі. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів (деривативів).

      З метою управління ринковим ризиком Банком застосовуються наступні інструменти: встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі або продажу, якщо вона укладається на умовах, за яких результат її проведення залежить від коливання ринкових цін, встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції, встановлення ліміту на сукупний розмір інвестиційного портфеля, оцінка волатильності котирувань, позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон’юнктури ринку або значного зниження ресурсної бази Банку, формування резервів на покриття можливих збитків. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Похожие:

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconКод 92. 40. 1 послуги з інформаційного супроводження діяльності банку...
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Пат аб “Укргазбанк”, 23697280

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код за єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗатверджено
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconМи, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені...
Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691), місцезнаходження: м. Одеса, Думська площа, 1, І на підставі Закону України...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЛіцензія ав 566422, р/р №26007210187349 в Філіі ат «ПроКредит Банк»,...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТоргово-промислова палата україни the ukrainian chamber of commerce and industry
Розрахунковий рахунок 260020128332 в Укрексімбанку м. Києва, мфо 322313 Код єдрпоу 00016934

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТ ов «імперія подорожей» Фактична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська,...
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница