Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента
НазваниеІдентифікаційний код за єдрпоу емітента
страница14/37
Дата публикации15.03.2013
Размер4.37 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

      2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      3. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      4. Про обрання членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      5. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

     

      Результати розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів:

      З питання першого вирішили:

      Встановити склад Лічильної комісії АБ «Укргазбанк» на позачергових загальних зборах акціонерів АБ «Укргазбанк» 20.10.2011р. у кількості 3 (три) особи.

      Обрати до складу Лічильної комісії АБ «Укргазбанк»:

      Подоляк Марію Володимирівну – голова Лічильної комісії;

      Клюско Сніжану Олегівну – член Лічильної комісії;

      Бернатовича Олександра Анатолійовича – член Лічильної комісії.

     

      З питання другого вирішили:

      Припинити з 20.10.2011р. повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк»:

      Івченка В.А. – представника акціонера Міністерство фінансів України – Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Сисоєвої Т.П. – представника акціонера Міністерство фінансів України – заступника Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Матузки Я.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Романова І.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Страшного А.І. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Гліманна Б.К. – представника акціонера Хомича Івана Валентиновича – незалежного члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

     

      З питання третього вирішили:

      Встановити з 20.10.2011р. кількісний склад Наглядової ради АБ «Укргазбанк» у кількості 7 (сім) осіб.

     

      З питання четвертого вирішили:

      1. Обрати до складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк» таких осіб:

      Івченка В.А. – представника акціонера Міністерство фінансів України – член Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Сисоєву Т.П. – представника акціонера Міністерство фінансів України – член Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Матузку Я.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Романова І.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Страшного А.І. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Москаленка С.І. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      Гліманна Б.К. – представника акціонера Хомича Івана Валентиновича – незалежного члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

     

      З питання п’ятого вирішили:

      1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «Укргазбанк» Івченка Віктора Анатолійовича.

     

      З питання шостого вирішили:

      Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк»:

      1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк» складає 3 (три) роки (по 19.10.2014 року включно).

      1.2. Голова та члени Наглядової ради АБ «Укргазбанк», які є державними службовцями, виконують покладені на них Статутом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).

      1.3. Члени Наглядової ради – представники Міністерства фінансів України, які не є державними службовцями, виконують покладені на них Статутом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі. Розмір їх винагороди складає 90% грошового забезпечення Голови Правління АБ «Укргазбанк» (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).

      1.4. Зміни та доповнення до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», які не стосуються основних умов, визначених у п.п.1.1.-1.3. цього рішення, можуть вноситись за погодженням між Головою і членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» та Головою Правління АБ «Укргазбанк».

      Обрати Голову Правління АБ «Укргазбанк» Мамедова С.Г. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «Укргазбанк» цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк». Цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» мають бути підписані 20.10.2011р..

     

      12.2.4. Опис процедури здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків; органи, які здійснювали реєстрацію, та орган, який здійснював нагляд за реєстрацією (за наявності нагляду).

      Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

      Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера  також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

      Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

      Під час проведення загальних зборів протягом звітного року реєстрацію здійснювала реєстраційна комісія.

     

      12.2.5. Спосіб, у який відбувалося голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу.

      Голосування на останніх загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Загальні збори у формі заочного голосування не проводились.

     

      12.2.6. Опис політики емітента щодо участі членів виконавчого органу у загальних зборах акціонерів, вказується кількість членів Наглядової ради і виконавчого органу, які були присутні на останніх загальних зборах. Необхідно вказати інформацію про присутність кожного члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради за звітний рік.

      На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку.

      Протягом звітного року з моменту переобрання Наглядової ради Банку було проведено 2 засідання. Івченко Віктор Анатолійович був присутнім на одному засіданні, інші шість членів Наглядової ради – на обох.

     

      12.3. Інформація про Наглядову раду товариства:

      12.3.1. Інформація про порядок обрання членів Наглядової ради, її склад, комітети, які створено у її складі, їх функції та кількість проведених засідань наглядової ради протягом року за три останні роки.

      Члени Наглядової ради обираються з числа акціонерів Банку (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичних осіб) або їх представників (при цьому, акціонер-юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді). Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 7 (семи) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

      До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається та відкликається Загальними зборами.

      Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Правління та (або) Ревізійної комісії Банку.

      Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

      На даний час в Наглядовій раді АБ «Укргазбанк» не створено жодного комітету.

      Протягом 2011 року було проведено 14 засідань Наглядової ради, протягом 2010 року – 16, протягом 2009 року – 15.

     

      Компетенція та функції Наглядової ради:

      1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку.

      2. Погодження річного бюджету Банку, затвердженого Правлінням. Погодження відбувається протягом 30 днів після передачі Правлінням затвердженого річного бюджету Наглядовій раді. Якщо протягом 30 днів Наглядова рада більшістю голосів не відхилила цей річний бюджет, він вважається таким, що набрав чинності.

      3. Погодження проектів річного та квартального фінансових звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам.

      4. Прийняття рішення щодо покриття збитків.

      5. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку, а саме: про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про операції з пов’язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.

      6. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.

      7. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії.

      8. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

      9. Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

      10. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.

      11. Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

      12. Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту розподілу прибутку.

      13. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

      14. Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.

      15. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.

      16. Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

Похожие:

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconКод 92. 40. 1 послуги з інформаційного супроводження діяльності банку...
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Пат аб “Укргазбанк”, 23697280

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код за єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconРозрахунок
Код єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗатверджено
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconМи, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені...
Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691), місцезнаходження: м. Одеса, Думська площа, 1, І на підставі Закону України...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconЛіцензія ав 566422, р/р №26007210187349 в Філіі ат «ПроКредит Банк»,...

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТоргово-промислова палата україни the ukrainian chamber of commerce and industry
Розрахунковий рахунок 260020128332 в Укрексімбанку м. Києва, мфо 322313 Код єдрпоу 00016934

Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента iconТ ов «імперія подорожей» Фактична адреса: м. Київ, вул. Тургенівська,...
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница